SFS 2019:812 Förordning om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

SFS2019-812.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1999:1135) om

misstankeregister

Utfärdad den 21 november 2019

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (1999:1135) om misstanke-
register ska ha följande lydelse.

4 §1 Uppgift om misstanke om brott för vilket åtal har väckts, ska lämnas
om det begärs av

1. Justitiekanslern, i fråga om den som ansöker om ersättning enligt lagen

(1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder,

2. Kriminalvården, i fråga om den som myndigheten avser att anställa

eller anlita som

a) övervakare,
b) förtroendeman enligt lagen (1991:2041) om särskild personutredning i

brottmål, m.m. eller fängelseförordningen (2010:2010),

c) personutredare enligt lagen om särskild personutredning i brottmål,

m.m.,

d) biträde enligt 6 § andra stycket lagen (1994:451) om intensiv-

övervakning med elektronisk kontroll eller 33 § fängelseförordningen, eller

e) kontrollör enligt 3 kap. 4 § förordningen (1998:642) om verkställighet

av frivårdspåföljder,

3. Kriminalvården, när uppgiften behövs för prövning av en fråga enligt

fängelselagen (2010:610), häkteslagen (2010:611), lagen om intensiv-
övervakning med elektronisk kontroll eller lagen om särskild person-
utredning i brottmål, m.m.,

4. en övervakningsnämnd eller Kriminalvården, i ärenden om över-

vakning, i fråga om den som ärendet gäller,

5. Riksbanken, i fråga om den som banken avser att anställa som bevak-

nings- eller transportpersonal,

6. en sådan statlig, kommunal eller landstingskommunal myndighet som

beslutar om anställning av personal inom psykiatrisk sjukvård, vård av
utvecklingsstörda, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av miss-
brukare, i fråga om den som myndigheten avser att anställa eller anlita som
uppdragstagare,

7. Spelinspektionen, i fråga om den som myndigheten vid prövning enligt

lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel överväger att ge
tillstånd,

8. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap eller en kommun, i

fråga om den som myndigheten eller kommunen enligt lagen (2010:1011)

1 Senaste lydelse 2019:144.

SFS

2019:812

Publicerad
den

27 november 2019

background image

SFS

2019:812

2

om brandfarliga och explosiva varor vid lämplighetsprövning överväger att
ge tillstånd eller godkänna som föreståndare,

9. en socialnämnd, i ärenden om
a) utseende av kontaktperson eller kontaktfamilj enligt 3 kap. 6 b §

socialtjänstlagen (2001:453) för en person som inte har fyllt 21 år,

b) vårdnad om barn, barns boende, umgänge med barn, medgivande att ta

emot barn m.m. enligt 5 kap. 2 §, 6 kap. 6, 6 a och 8�10 §§ socialtjänstlagen,

c) adoption enligt 6 kap. 12�16 §§ socialtjänstlagen, och
d) åtgärder enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård

av unga eller lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall,

10. Transportstyrelsen, i fråga om den som myndigheten vid lämplighets-

prövning

a) enligt luftfartslagen (2010:500) och luftfartsförordningen (2010:770)

överväger att ge certifikat eller tillstånd, eller

b) enligt 4 § lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg

eller 3 kap. 2�4, 6 och 8 §§ järnvägslagen (2004:519) överväger att ge till-
stånd,

11. Finansinspektionen, i fråga om den som myndigheten lämplighets-

prövar enligt

a) lagen (2004:46) om värdepappersfonder,
b) lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
c) lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
d) lagen (2010:751) om betaltjänster,
e) försäkringsrörelselagen (2010:2043),
f) lagen (2011:755) om elektroniska pengar,
g) lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,
h) lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter,
i) lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter,
j) lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag,
k) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den

4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister,
eller

l) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 av den

23 juli 2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen
och om värdepapperscentraler samt ändring av direktiv 98/26/EG och
2014/65/EU och förordning (EU) nr 236/2012,

12. Fastighetsmäklarinspektionen, i fråga om den som myndigheten vid

lämplighetsprövning enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666) överväger att
registrera som fastighetsmäklare,

13. Kammarkollegiet, i fråga om den som myndigheten vid prövning enligt

förordningen (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare avser att
auktorisera,

14. Revisorsinspektionen, i fråga om den som myndigheten vid lämplighets-

prövning enligt revisorslagen (2001:883) överväger att auktorisera eller
godkänna,

15. Skatteverket, för prövning av upplagshavare, skatteupplag och

registrerade varumottagare enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen
(1994:1564) om alkoholskatt eller lagen (1994:1776) om skatt på energi,
skattebefriade förbrukare enligt lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt
på energi samt lagerhållare enligt lagen om tobaksskatt, lagen om skatt på
energi eller lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter,

16. Totalförsvarets rekryteringsmyndighet och Försvarsmakten, i fråga

om dels totalförsvarspliktiga som skrivs in eller är inskrivna för värnplikt

background image

SFS

2019:812

3

enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt, dels de som Försvarsmakten
avser att anta eller som är antagna till militär utbildning inom myndigheten,

17. Försvarsmakten, i fråga om den som myndigheten avser att anställa

för tjänstgöring i internationella militära insatser,

18. Läkemedelsverket, i fråga om den som myndigheten överväger att ge

tillstånd enligt 2 kap. 1 § lagen (2009:366) om handel med läkemedel eller
lagen (1992:860) om kontroll av narkotika,

19. Kronofogdemyndigheten, för utredning i ärenden enligt skuld-

saneringslagen (2016:675) eller lagen (2016:676) om skuldsanering för före-
tagare, i fråga om den som ärendet gäller,

20. Riksgäldskontoret, i fråga om den som myndigheten överväger att

betala ut ersättning till enligt lagen (1999:158) om investerarskydd, och

21. Rättsmedicinalverket, när uppgiften behövs för prövning enligt häktes-

lagen av om ett besök eller elektronisk kommunikation kan tillåtas eller ska
kontrolleras.

Denna förordning träder i kraft den 15 december 2019.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Peter Lindström
(Justitiedepartementet)