SFS 2019:813 Förordning om ändring i förordningen (2000:308) om fastighetsregister

SFS2019-813.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2000:308) om

fastighetsregister

Utfärdad den 21 november 2019

Regeringen föreskriver att 53 § förordningen (2000:308) om fastighets-
register ska ha följande lydelse.

53 §1 Lantmäteriet får föra in ett nytt namn eller en ny adressuppgift i
inskrivningsdelen, om

1. den som senast har sökt eller beviljats lagfart eller inskrivning av inne-

hav av tomträtt byter namn eller

2. ett kreditinstitut, försäkringsföretag, tjänstepensionsföretag eller mot-

svarande utländskt företag, som i inskrivningsdelen har antecknats som
innehavare av ett pantbrev eller vilandebevis, byter namn eller adress.

En åtgärd som avses i första stycket 1 får vidtas endast om det i inskriv-

ningsdelen finns ett person- eller organisationsnummer för den som åtgärden
avser.

Denna förordning träder i kraft den 15 december 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2011:253.

SFS

2019:813

Publicerad
den

27 november 2019