SFS 2019:815 Förordning om ändring i förordningen (2001:589) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

SFS2019-815.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2001:589) om behandling av

personuppgifter i Skatteverkets

folkbokföringsverksamhet

Utfärdad den 21 november 2019

Regeringen föreskriver att 15 a § förordningen (2001:589) om behandling
av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet1 ska ha
följande lydelse.

15 a §2 För de ändamål som anges i 1 kap. 4 § 4 lagen (2001:182) om
behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet får
uppgifter som avses i 2 kap. 3 § första stycket 1�10 och 13 samma lag
lämnas ut om en avliden. Uppgifterna får lämnas till begravningsbyråer,
begravningshuvudmän, krematorier, advokater, banker, pensionsbolag,
försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag som på grund av dödsfallet
har ett uppdrag av dödsboet. Uppgifterna får lämnas ut på medium för
automatiserad behandling.

Denna förordning träder i kraft den 15 december 2019.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Roger Ghiselli
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2003:1024.

2 Senaste lydelse 2011:254.

SFS

2019:815

Publicerad
den

27 november 2019