SFS 2019:816 Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

SFS2019-816.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för

prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Utfärdad den 21 november 2019

Regeringen föreskriver att 3, 5 a och 8 §§ och bilagan till förordningen
(2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen ska
ha följande lydelse.

3 §1 Avgift tas ut i de fall som framgår av bilagan till denna förordning för
prövning av ansökan och anmälan enligt

� lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,
� atomansvarighetslagen (1968:45),
� den upphävda lagen (1972:262) om understödsföreningar,
� trafikskadelagen (1975:1410),
� sparbankslagen (1987:619),
� lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,
� lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande,
� lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappers-

bolag,

� lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag,
� lagen (1995:1570) om medlemsbanker,
� lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet,
� lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensions-

instituts verksamhet i Sverige,

� lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finan-

siella instrument,

� bokföringslagen (1999:1078),
� lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finans-

marknaden,

� lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag,
� lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer,
� lagen (2004:46) om värdepappersfonder,
� lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
� lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,
� lagen (2004:575) om europabolag,
� aktiebolagslagen (2005:551),
� lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemark-

naden,

� lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
� lagen (2010:751) om betaltjänster,
� försäkringsrörelselagen (2010:2043),

1 Senaste lydelse 2019:467.

SFS

2019:816

Publicerad
den

27 november 2019

background image

2

SFS

� lagen (2011:755) om elektroniska pengar,
� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012 av den

14 mars 2012 om blankning och vissa aspekter av kreditswappar,

� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den

4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister,

� lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,
� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 345/2013 av den

17 april 2013 om europeiska riskkapitalfonder,

� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 346/2013 av den

17 april 2013 om europeiska fonder för socialt företagande,

� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den

26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och
om ändring av förordning (EU) nr 648/2012,

� lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter,
� lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värde-

pappersbolag,

� kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 av den 10 oktober

2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
nr 575/2013 när det gäller likviditetstäckningskravet för kreditinstitut,

� kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/35 av den 10 oktober

2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv
2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkringsverksamhet
(Solvens II),

� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 av den

23 juli 2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen
och om värdepapperscentraler samt ändring av direktiv 98/26/EG och
2014/65/EU och förordning (EU) nr 236/2012,

� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 537/2014 av den

16 april 2014 om särskilda krav avseende lagstadgad revision av företag av
allmänt intresse och om upphävande av kommissionens beslut
2005/909/EG,

� kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2205 av den 6 augusti

2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
nr 648/2012 vad gäller tekniska standarder för clearingkravet,

� lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter,
� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/760 av den

29 april 2015 om europeiska långsiktiga investeringsfonder,

� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 av den

15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av
förordning (EU) nr 648/2012,

� kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/592 av den 1 mars

2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
nr 648/2012 vad gäller tekniska standarder för tillsyn avseende clearing-
kravet,

� kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1178 av den 10 juni

2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
nr 648/2012 vad gäller tekniska tillsynsstandarder avseende clearingkravet,

� kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/571 av den 2 juni

2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv
2014/65/EU avseende tekniska tillsynsstandarder när det gäller auktorisa-
tion, organisatoriska krav och publicering av transaktioner för leverantörer
av datarapporteringstjänster,

� kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/584 av den 14 juli

2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv

2019:816

background image

3

SFS

2014/65/EU avseende tekniska tillsynsstandarder som specificerar organisa-
toriska krav för handelsplatser,

� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 av den

8 juni 2016 om index som används som referensvärden för finansiella instru-
ment och finansiella avtal eller för att mäta investeringsfonders resultat, och
om ändring av direktiven 2008/48/EG och 2014/17/EU och förordning (EU)
nr 596/2014,

� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131 av den

14 juni 2017 om penningmarknadsfonder,

� lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution,
� lagen (2019:284) om röstningsrådgivare,
� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2402 av den

12 december 2017 om ett allmänt ramverk för värdepapperisering och om
inrättande av ett särskilt ramverk för enkel, transparent och standardiserad
värdepapperisering samt om ändring av direktiven 2009/65/EG,
2009/138/EG och 2011/61/EU och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och
(EU) nr 648/2012,

� kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/389 av den

27 november 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets
direktiv (EU) 2015/2366 vad gäller tekniska tillsynsstandarder för sträng
kundautentisering och gemensamma och säkra öppna kommunikations-
standarder,

� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den

14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds
till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om
upphävande av direktiv 2003/71/EG (EU:s prospektförordning),

� lagen (2019:414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospekt-

förordning, och

� lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag.

5 a §2 Avgift tas ut för prövning av anmälan om ny styrelseledamot,
styrelsesuppleant, verkställande direktör eller dennes ställföreträdare i

� bank,
� betalningsinstitut,
� börs,
� clearingorganisation,
� finansiellt institut,
� fondbolag,
� företag som driver verksamhet enligt lagen (2004:299) om inlånings-

verksamhet,

� företag som driver verksamhet enligt lagen (2014:275) om viss verk-

samhet med konsumentkrediter,

� företag som driver verksamhet enligt lagen (2016:1024) om verksamhet

med bostadskrediter,

� företag som har tillstånd att tillhandahålla datarapporteringstjänster

enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

� försäkringsföretag,
� försäkringsförmedlare som bedriver försäkringsdistribution enligt lagen

(2018:1219) om försäkringsdistribution,

� förvaltare av alternativa investeringsfonder,
� institut för elektroniska pengar,

2 Senaste lydelse 2019:466.

2019:816

background image

4

SFS

� juridisk person som är registrerad betaltjänstleverantör enligt lagen

(2010:751) om betaltjänster,

� kreditmarknadsföretag,
� pensionsstiftelse enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensions-

utfästelse m.m.,

� registrerad utgivare enligt lagen (2011:755) om elektroniska pengar,
� tjänstepensionsföretag,
� understödsförening, eller
� värdepappersbolag.
I fråga om försäkringsförmedlare tas avgift ut även för prövning av an-

mälan av person i motsvarande ställning som dem som avses i första stycket.

I fråga om försäkringsföretag tas avgift ut även för prövning av anmälan

om ny ansvarig för central funktion enligt 10 kap. 4 § försäkringsrörelse-
lagen (2010:2043).

I fråga om tjänstepensionsföretag tas avgift ut även för prövning av

anmälan om ny ansvarig för central funktion enligt 9 kap. 8 § lagen
(2019:742) om tjänstepensionsföretag.

I fråga om betalningsinstitut och juridisk person som är registrerad betal-

tjänstleverantör enligt lagen om betaltjänster tas avgift ut även för prövning
av anmälan om ny ansvarig för betaltjänstverksamheten eller dennes ställ-
företrädare.

I fråga om institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare enligt

lagen om elektroniska pengar tas avgift ut även för prövning av anmälan om
ny ansvarig för verksamheten med utgivning av elektroniska pengar eller
dennes ställföreträdare.

Avgift tas ut för prövning av anmälan om ny styrelseledamot, styrelse-

suppleant, verkställande direktör eller dennes ställföreträdare i aktiebolag,
eller person i motsvarande ställning i någon annan juridisk person, som har
ett kvalificerat innehav i ett sådant företag som avses i första stycket.

För avgiftens storlek enligt första�sjunde styckena gäller 4 §, avgifts-

klass G utom i fråga om finansiellt institut och företag som driver verk-
samhet enligt lagen om inlåningsverksamhet för vilka i stället avgiftsklass E
gäller.

8 §3 Sökanden ska ersätta Finansinspektionens kostnader för kungörelser
i ärende om

1. tillstånd att verkställa överlåtelseavtal enligt 14 kap. 6 § försäkrings-

rörelselagen (2010:2043),

2. tillstånd att verkställa överlåtelseavtal enligt 14 kap. 17 § försäkrings-

rörelselagen,

3. godkännande av avtal om överlåtelse av pensionssparavtal enligt 6 kap.

4 § lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande,

4. tillstånd att verkställa överlåtelseavtal enligt 9 kap. 4 § lagen

(1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts
verksamhet i Sverige,

5. tillstånd att verkställa överlåtelseavtal enligt 11 kap. 5 § lagen

(2019:742) om tjänstepensionsföretag, och

6. tillstånd att verkställa överlåtelseavtal enligt 11 kap. 27 § lagen om

tjänstepensionsföretag.

1. Denna förordning träder i kraft den 15 december 2019.

3 Senaste lydelse 2015:704.

2019:816

background image

5

SFS

2. �ldre bestämmelser gäller i fråga om ansökningar eller anmälningar

som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo

(Finansdepartementet)

2019:816

background image

6

SFS

Bilaga4

För avgiftens storlek gäller de belopp som anges i 4 §, varvid följande
avgiftsklasser tillämpas:

�rendeslag enligt följande bestämmelser i

Avgiftsklass

Lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och

tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige

Tillstånd till marknadsföring (4 kap. 1 §)

G

Medgivande att driva annan rörelse än försäkringsrörelse (4 kap.
2 §)

G

Förhandsbesked om krav på koncession (4 kap. 3 §)

G

Beviljande av koncession (4 kap. 5 §)

R

Utvidgning av koncession (4 kap. 6 §)

L

Förlängning av koncession (4 kap. 6 §)

G

Godkännande av ny företrädare (4 kap. 8 §)

G

Medgivande att få ut överskjutande deponerat belopp (5 kap.
3 §)

D

Undantag från krav som gäller den som utför uppgifter i eller
ansvarar för aktuariefunktionen enligt 10 kap. 18 § tredje
stycket försäkringsrörelselagen (5 kap. 4 b §)

G

Undantag från att upprätta försäkringstekniskt beräkningsunder-
lag som anges i 10 kap. 23 § fjärde stycket
försäkringsrörelselagen (5 kap. 4 b §)

D

Tillstånd att använda en matchningsjusterad riskfri räntestruktur
enligt 5 kap. 7 § första stycket försäkringsrörelselagen (5 kap.
5 §)

N�P

Tillstånd att använda en tillfälligt justerad riskfri räntestruktur
vid beräkningen av den bästa skattningen enligt 5 kap. 10 §
försäkringsrörelselagen (5 kap. 5 §)

G�N

Tillstånd att använda ett tillfälligt avdrag vid beräkningen av de
försäkringstekniska avsättningarna enligt 5 kap. 12 § försäkrings-
rörelselagen (5 kap. 5 §)

G�N

Granskning och godkännande av klassificering av kapitalbas-
medel enligt 7 kap. 6 § försäkringsrörelselagen (5 kap. 12 §)

K

Tillstånd att använda företagsspecifika parametrar enligt 8 kap.
7 § försäkringsrörelselagen (5 kap. 12 §)

Q�S

Tillstånd att beräkna kapitalkravet för aktiekursrisk enligt en
särskild metod enligt 8 kap. 8 § försäkringsrörelselagen (5 kap.
12 §)

G�N

4 Senaste lydelse 2019:467. �ndringen innebär bl.a. att ärendeslaget ⬝Omprövning av verksam-

hetstillstånd för understödsföreningar (2 kap. 8 och 15 §§)⬝ enligt försäkringsrörelselagen

(2010:2043) tas bort ur förteckningen.

2019:816

background image

7

SFS

Tillstånd att använda en intern modell för beräkning av solvens-
kapitalkravet enligt 9 kap. 1 § första stycket försäkringsrörelse-
lagen (5 kap. 12 §)

N�AD

Tillstånd att genomföra större ändringar av en intern modell
enligt 9 kap. 7 § andra stycket försäkringsrörelselagen (5 kap.
12 §)

M�U

Godkännande av ändringar av styrdokumentet för ändringar av
en intern modell enligt 9 kap. 7 § tredje stycket försäkrings-
rörelselagen (5 kap. 12 §)

H�T

Tillstånd för att återgå från en intern modell till att beräkna
solvenskapitalkravet med standardformeln enligt 9 kap. 8 § för-
säkringsrörelselagen (5 kap. 12 §)

M�S

Medgivande avseende vissa undantag (5 kap. 16 §)

G

Godkännande eller förordnande av ombud (7 kap. 2 §)

D

Intyg för den som biträtt en försäkringsgivare (8 kap. 5 §)

D

Tillstånd att verkställa överlåtelseavtal (9 kap. 4 §)

L

Tillstånd att verkställa överlåtelseavtal (9 kap. 9 §)

M

Lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och
kontoföring av finansiella instrument

Försäkringsrörelselagen (2010:2043)

Undantag från försäkringsrörelselagen beroende på storlek
(1 kap. 19 eller 19 b §)

G

Undantag från försäkringsrörelselagen beroende på verksamhet
(1 kap. 20 §)

G

Undantag från försäkringsrörelselagen gällande verksamhet i
utlandet (1 kap. 21 §)

G

Förhandsbesked om krav på tillstånd (2 kap. 3 §)

G

Tillstånd för tjänstepensionsföretag eller understödsförening att
driva försäkringsrörelse (omvandling) (2 kap. 4 a §)

P

Förlängning av tillstånd (2 kap. 6 §)

H

Godkännande av bolagsordning och stadgar samt beviljande av
tillstånd (2 kap. 8, 15 och 17 §§)

R

Godkännande av ändring av bolagsordning eller stadgar som
innebär utvidgning av tillstånd (2 kap. 9 §)

L

Godkännande av annan ändring av bolagsordning eller stadgar
(2 kap. 9 §)

G

2019:816

background image

8

SFS

Godkännande av ändring av bolagsordning i samband med
ombildning från icke-vinstutdelande till vinstutdelande livför-
säkringsbolag (2 kap. 9 § och 11 kap. 20 §)

S

Underrättelse om sekundäretablering (3 kap. 1 §)

G

Underrättelse om ändrade förhållanden vid sekundäretablering
(3 kap. 6 §)

D

Underrättelse om uppdrag att från en sekundäretablering
meddela tjänstepensionsförsäkring (3 kap. 8 §)

G

Underrättelse om gränsöverskridande verksamhet (3 kap. 15 §)

G

Underrättelse om ändrade förhållanden vid gränsöverskridande
verksamhet (3 kap. 21 §)

D

Underrättelse om uppdrag att genom gränsöverskridande verk-
samhet meddela tjänstepensionsförsäkring (3 kap. 22 § andra
stycket)

G

Undantag från upplåningsbegränsning (4 kap. 6 §)

H

Prövning av om anställd har ledande ställning inom ett försäk-
ringsföretag (4 kap. 9 § första stycket 2)

C

Tillstånd att meddela försäkringar med solidarisk ansvarighet
(4 kap. 11 §)

G

Tillstånd att använda en matchningsjusterad riskfri räntestruktur
vid beräkningen av den bästa skattningen (5 kap. 7 §)

N�P

Tillstånd att använda en tillfälligt justerad riskfri räntestruktur
vid beräkningen av den bästa skattningen (5 kap. 10 §)

G�N

Tillstånd att använda ett tillfälligt avdrag vid beräkningen av de
försäkringstekniska avsättningarna (5 kap. 12 §)

G�N

Godkännande av tilläggskapital avseende belopp (7 kap. 6 §)

M

Godkännande av tilläggskapital avseende metod (7 kap. 6 §)

P

Tillstånd att använda företagsspecifika parametrar för att
beräkna kapitalkravet för försäkringsrisker (8 kap. 7 §)

Q�T

Tillstånd att beräkna kapitalkravet för aktiekursrisk enligt en
särskild metod (8 kap. 8 §)

G�N

Tillstånd att använda en intern modell för beräkning av solvens-
kapitalkravet (9 kap. 1 §)

N�AD

Tillstånd att genomföra större ändringar av en intern modell
(9 kap. 7 § andra stycket)

M�U

Tillstånd att genomföra ändringar av styrdokument för
ändringar av en intern modell (9 kap. 7 § tredje stycket)

H�T

Tillstånd för att återgå från en intern modell till att beräkna sol-
venskapitalkravet med standardformeln (9 kap. 8 §)

M�S

Undantag från krav som gäller den som utför uppgifter i eller
ansvarar för aktuariefunktionen (10 kap. 18 § tredje stycket)

G

2019:816

background image

9

SFS

Undantag från att upprätta försäkringstekniskt beräknings-
underlag (10 kap. 23 § fjärde stycket)

D

Undantag från krav på att vissa befattningshavare ska vara
bosatta inom EES (11 kap. 1 § andra stycket 1)

E

Minskning av aktiekapitalet utan tillstånd från allmän domstol
(11 kap. 23 §)

G

Tillstånd att verkställa fusionsplan (11 kap. 33 §, 12 kap. 82 §
eller 13 kap. 33 §)

M

Tillstånd att verkställa fusionsplan avseende fusion genom
absorption av helägt dotterföretag (11 kap. 37 § eller 12 kap.
86 §)

M

Undantag från begränsning för uttaxering (12 kap. 2 §)

G

Tillstånd till återbetalning av garantikapital (12 kap. 66 §)

G

Beslut om högre förlagsinsatser (13 kap. 9 §)

G

Tillstånd att verkställa överlåtelseavtal (14 kap. 5 och 17 §§)

M

Tillstånd till ett direkt eller indirekt förvärv av aktier i ett
försäkringsaktiebolag (15 kap. 1 §)

I

Beslut om förlängning av tid inom vilken förvärv ska genom-
föras (15 kap. 10 §)

C

Beslut om att inte beakta ett företag i en grupp vid grupp-
tillsynen (19 kap. 11 §)

H

Undantag från grupptillsyn för blandade finansiella holding-
företag (19 kap. 13 eller 14 §)

I

Tillstånd avseende metod för beräkning av den gruppbaserade
kapitalbasen och det gruppbaserade solvenskapitalkravet
(19 kap. 17 §)

K

Tillstånd till användning av interna modeller inom en grupp
(19 kap. 23 §)

N�AD

Beslut om likvärdighet avseende anknutna försäkringsgivare
från tredjeland (19 kap. 30 §)

L

Godkännande av poster i kapitalbasen i försäkringsholding-
företag och blandade finansiella holdingföretag � tilläggskapital
belopp (19 kap. 36 §)

M

Godkännande av poster i kapitalbasen i försäkringsholding-
företag och blandade finansiella holdingföretag � tilläggskapital
metod (19 kap. 36 §)

P

Godkännande av poster i kapitalbasen i försäkringsholding-
företag och blandade finansiella holdingföretag � klassificering
av kapitalbasmedel (19 kap. 36 §)

K

Undantag från tillämpning av bestämmelser om tillsyn över
riskkoncentrationer och interna transaktioner inom en grupp
(19 kap. 39 eller 40 §)

H

2019:816

background image

10

SFS

Ansökan om ansvarigt företag för företagsstyrning på gruppnivå
(19 kap. 42 §)

K

Ansökan om tillstånd att lämna en egen risk- och solvens-
bedömning på gruppnivå och på nivån för dotterföretag (19 kap.
43 §)

G

Ansökan om tillstånd att offentliggöra en gemensam solvens-
och verksamhetsrapport (19 kap. 55 §)

G

Kontroll av likvärdighet � tillsyn (19 kap. 66 §)

L

Beslut om tillfällig likvärdighet i fråga om tillsyn (19 kap. 70 §)

L

Tillstånd att omfattas av särskild tillsynsordning (19 kap. 84 §)

M

Godkännande av bolagsordning eller stadgar och beviljande av
tillstånd för specialföretag (20 kap. 3 §)

R

Godkännande av ändring av bolagsordning eller stadgar för
specialföretag (20 kap. 4 §)

H

Beslut om att inte behöva tillämpa delar av försäkringsrörelse-
lagen (punkten 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmel-
serna till lagen [2015:700] om ändring i
försäkringsrörelselagen [2010:2043])

G

Lagen (2019:414) med kompletterande bestämmelser till
EU:s prospektförordning

Granskning av om en erbjudandehandling vid ett offentligt
uppköpserbjudande innehåller den information som krävs
(2 kap. 5 §)

K

Granskning av om ett dokument vid en fusion eller en delning
innehåller den information som krävs (2 kap. 6 §)

J

Lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag

Förhandsbesked om krav på tillstånd (2 kap. 3 §)

G

Förlängning av tillstånd (2 kap. 7 § andra stycket)

H

Godkännande av bolagsordning och stadgar samt beviljande av
tillstånd (2 kap. 9, 12 och 14 §§)

R

Tillstånd för försäkringsföretag (omvandling) eller understöds-
förening att driva tjänstepensionsverksamhet som tjänste-
pensionsföretag (2 kap. 5 §)

P

Godkännande av ändring av bolagsordning eller stadgar som
innebär utvidgning av tillstånd (2 kap. 10 §)

L

Godkännande av annan ändring av bolagsordning eller stadgar
(2 kap. 10 §)

G

2019:816

background image

11

SFS

Godkännande av ändring av bolagsordning i samband med
ombildning från icke-vinstutdelande till vinstutdelande tjänste-
pensionsaktiebolag enligt 11 kap. 20 § försäkringsrörelselagen
(2 kap. 10 § och 10 kap. 2 §)

S

Underrättelse om gränsöverskridande verksamhet (3 kap. 2 §)

G

Underrättelse om ändrade förhållanden vid gränsöverskridande
verksamhet (3 kap. 8 § första stycket)

D

Prövning av om anställd har ledande ställning inom ett tjänste-
pensionsföretag enligt 4 kap. 9 § första stycket 2 försäkrings-
rörelselagen (4 kap. 8 §)

C

Tillstånd att meddela försäkringar med solidarisk ansvarighet
enligt 4 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (4 kap. 8 §)

G

Undantag från krav på årlig beräkning av de försäkringstekniska
avsättningarna i ett enskilt fall (5 kap. 5 §)

G

Godkännande av poster i kapitalbasen (7 kap. 3 §)

G

Godkännande av nedsättning av garantibelopp i ett enskilt fall
(8 kap. 14 §)

H

Undantag från att upprätta försäkringstekniskt beräknings-
underlag (9 kap. 5 § fjärde stycket)

D

Undantag från krav på att vissa befattningshavare ska vara
bosatta inom EES (10 kap. 1 § andra stycket)

E

Minskning av aktiekapitalet utan tillstånd från allmän domstol
enligt 11 kap. 23 § försäkringsrörelselagen (10 kap. 2 §)

G

Tillstånd att verkställa fusionsplan (10 kap. 11, 41 eller 62 §)

M

Tillstånd att verkställa fusionsplan avseende fusion genom
absorption av helägt dotterbolag (10 kap. 15 eller 45 §)

M

Tillstånd till återbetalning av garantikapital enligt 12 kap. 66 §
försäkringsrörelselagen (10 kap. 21 §)

G

Tillstånd att verkställa överlåtelseavtal (11 kap. 4, 18 eller 27 §)

M

Tillstånd till ett direkt eller indirekt förvärv av aktier i ett
tjänstepensionsaktiebolag enligt 15 kap. 1 § försäkringsrörelse-
lagen (12 kap. 1 §)

I

Beslut om förlängning av tid inom vilken förvärv ska genom-
föras enligt 15 kap. 10 § försäkringsrörelselagen (12 kap. 1 §)

C

Beslut om att inte beakta ett företag i en grupp vid grupp-
tillsynen (16 kap. 11 §)

H

Undantag från grupptillsyn för blandade finansiella holding-
företag (16 kap. 12 eller 13 §)

I

Godkännande av poster i kapitalbasen i sådana holdingföretag
som avses i 16 kap. 22 § (16 kap. 22 §)

G

2019:816

background image

12

SFS

Undantag från tillämpning av bestämmelser om tillsyn över
riskkoncentrationer och interna transaktioner inom en grupp
(16 kap. 25 eller 26 §)

H

Ansökan om tillstånd att lämna en egen risk- och solvens-
bedömning på gruppnivå och på nivån för dotterföretag (16 kap.
31 §)

G

2019:816