SFS 2019:817 Förordning om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559)

SFS2019-817.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559)

Utfärdad den 21 november 2019

Regeringen föreskriver att 4 kap. 1 § och rubriken närmast före 4 kap. 1 §
aktiebolagsförordningen (2005:559) ska ha följande lydelse.

4 kap.
Särskilda bestämmelser för kreditmarknadsbolag, bankaktiebolag,

försäkringsaktiebolag och tjänstepensionsaktiebolag1
1 §
2 Av förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse
framgår att 1 kap. 32 §, 32 a § första stycket, 33 och 37 §§ inte gäller för
kreditmarknadsbolag samt att 1 kap. 32 §, 32 a § första stycket, 33 och
37 §§, 2 kap. och 3 kap. 1�6 och 7 a §§ inte gäller för bankaktiebolag.
I samma förordning finns ytterligare bestämmelser om registrering m.m. av
bankaktiebolag.

Av försäkringsrörelseförordningen (2011:257) framgår att 1 kap. 3 §

tredje stycket, 2 kap. och 3 kap. inte gäller för försäkringsaktiebolag, att
2 kap. och 3 kap. inte gäller för tjänstepensionsaktiebolag samt att 1 kap.
32 §, 32 a § första stycket, 33 och 37 §§ inte gäller vid fusion med ett
försäkringsaktiebolag. I samma förordning finns ytterligare bestämmelser
om registrering m.m. av försäkringsaktiebolag och tjänstepensionsaktie-
bolag.

Av förordningen (2019:742) om tjänstepensionsföretag framgår att 1 kap.

3 § tredje stycket inte gäller för tjänstepensionsaktiebolag samt att 1 kap.
32 §, 32 a § första stycket, 33 och 37 §§ inte gäller vid fusion med ett tjänste-
pensionsaktiebolag.

Denna förordning träder i kraft den 15 december 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2014:155.

2 Senaste lydelse 2014:155.

SFS

2019:817

Publicerad
den

27 november 2019