SFS 2019:818 Förordning om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

SFS2019-818.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter

för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

Utfärdad den 21 november 2019

Regeringen föreskriver att 3, 7 och 13 §§ och rubriken närmast före 7 §
förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finans-
inspektionens verksamhet ska ha följande lydelse.

3 §1 Avgift tas ut med stöd av bestämmelser i

� 31 § lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,
� 73 § lagen (1972:262) om understödsföreningar,
� 39 § lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan,
� 6 kap. 4 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,
� 20 § lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verk-

samhet,

� 10 kap. 9 § lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänste-

pensionsinstituts verksamhet i Sverige,

� 9 kap. 27 § lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och konto-

föring av finansiella instrument,

� 5 kap. 8 § lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder),
� 5 kap. 7 § lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer,
� 10 kap. 11 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder,
� 13 kap. 16 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
� 22 § lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,
� 7 kap. 13 § lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på ak-

tiemarknaden,

� 6 kap. 10 § första stycket lagen (2006:531) om särskild tillsyn över

finansiella konglomerat,

� 23 kap. 12 och 13 §§ lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
� 8 kap. 7 § lagen (2010:751) om betaltjänster,
� 17 kap. 29 § och 20 kap. 10 § försäkringsrörelselagen (2010:2043),
� 5 kap. 7 § lagen (2011:755) om elektroniska pengar,
� 14 § andra stycket lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser

till EU:s blankningsförordning,

� 4 kap. 4 § lagen (2013:287) med kompletterande bestämmelser till EU:s

förordning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister,

� 13 kap. 15 § andra och tredje styckena lagen (2013:561) om förvaltare

av alternativa investeringsfonder,

� 33 § lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter,
� 9 kap. 1 § lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och

värdepappersbolag,

1 Senaste lydelse 2019:469.

SFS

2019:818

Publicerad
den

27 november 2019

background image

SFS

2019:818

2

� 16 § lagen (2016:429) om tillsyn över företag av allmänt intresse i fråga

om revision,

� 5 kap. 10 § första stycket lagen (2016:1024) om verksamhet med bostads-

krediter,

� 1 kap. 3 § lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till

EU:s marknadsmissbruksförordning,

� 6 kap. 5 § lagen (2017:230) om Pensionsmyndighetens försäkrings-

verksamhet i premiepensionssystemet,

� 23 § lagen (2017:317) om kompletterande bestämmelser till EU:s

förordning om faktablad för Priip-produkter,

� 8 kap. 10 § lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution,
� 1 kap. 3 § andra stycket lagen (2018:2024) med kompletterande

bestämmelser till EU:s förordning om referensvärden,

� 1 kap. 3 § lagen (2019:277) med kompletterande bestämmelser till EU:s

förordning om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och
om återanvändning,

� 10 § lagen (2019:284) om röstningsrådgivare,
� 1 kap. 5 § lagen (2019:414) med kompletterande bestämmelser till EU:s

prospektförordning, och

� 14 kap. 17 § lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag.

Avgiftsgrupp 2 � Försäkringsföretag, tjänstepensionsföretag m.fl.
7 §2 Avgift beräknad enligt 5 § ska betalas av svenska företag, om de har
tillstånd att driva

1. verksamhet enligt den upphävda lagen (1972:262) om understöds-

föreningar,

2. verksamhet enligt försäkringsrörelselagen (2010:2043), eller
3. verksamhet enligt lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag.
Den lägsta avgiften är 10 000 kr för
1. understödsföreningar som inte är tjänstepensionsinstitut, och
2. lokala försäkringsbolag som tillhör kategorin mindre, lokala bolag.
Understödsföreningar som har undantag (begränsad tillsyn) enligt 2 §

andra stycket den upphävda lagen om understödsföreningar och försäkrings-
företag som har helt undantag enligt 1 kap. 19 och 20 §§ försäkringsrörelse-
lagen (2010:2043), ska inte betala någon avgift.

13 §3 Pensionsstiftelser som avses i 9 a § andra eller tredje stycket lagen
(1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. ska betala en avgift på
15 000 kr.

Denna förordning träder i kraft den 15 december 2019.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

2 Senaste lydelse 2017:1191.

3 Senaste lydelse 2017:1191.