SFS 2019:819 Förordning om ändring i förordningen (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen

SFS2019-819.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2009:93) med instruktion för

Finansinspektionen

Utfärdad den 21 november 2019

Regeringen föreskriver att 4 b § förordningen (2009:93) med instruktion för
Finansinspektionen ska ha följande lydelse.

4 b §1 Finansinspektionen får ingå sådana internationella överenskom-
melser som följer av

1. Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den

25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och åter-
försäkringsverksamhet (Solvens II), i lydelsen enligt Europaparlamentets
och rådets direktiv 2014/51/EU,

2. Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/97 av den 20 januari

2016 om försäkringsdistribution, i lydelsen enligt Europaparlamentets och
rådets direktiv (EU) 2018/411, och

3. Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2341 av den

14 december 2016 om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut,
i den ursprungliga lydelsen.

Första stycket gäller inte om överenskommelsen kräver riksdagens eller

Utrikesnämndens medverkan.

Denna förordning träder i kraft den 15 december 2019.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2015:706.

SFS

2019:819

Publicerad
den

27 november 2019