SFS 2019:820 Förordning om ändring i försäkringsrörelseförordningen (2011:257)

SFS2019-820.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i försäkringsrörelseförordningen (2011:257)

Utfärdad den 21 november 2019

Regeringen föreskriver1 i fråga om försäkringsrörelseförordningen
(2011:257)

dels att 7 kap. 6 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 7 kap. 6 § ska utgå,
dels att 1 kap. 1 och 2 §§, 2 kap. 2, 5 och 6 §§, 4 kap. 1�6, 14, 16, 17�30,

32, 33 och 37 §§, 7 kap. 1�2 a och 5 §§ och rubrikerna närmast före 4 kap.
17, 22, 26 och 30 §§ och 7 kap. 5 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas fyra nya paragrafer, 1 kap. 5 §, 2 kap. 5 a §, 3 kap.

23 a § och 4 kap. 16 a §, och närmast före 1 kap. 5 § och 3 kap. 23 a § nya
rubriker av följande lydelse.

1 kap.
1 §
Denna förordning innehåller bestämmelser om

1. ansökan om tillstånd,
2. anmälan för registrering,
3. försäkringsregister, och
4. bemyndiganden för Bolagsverket, Finansinspektionen och Polis-

myndigheten att meddela föreskrifter.

2 §2 Denna förordning gäller för försäkringsföretag enligt försäkrings-
rörelselagen (2010:2043). Termer och uttryck som används i denna förord-
ning har samma betydelse och tillämpningsområde som i försäkringsrörelse-
lagen.

I 4 kap. finns bestämmelser om försäkringsregister som gäller även för

tjänstepensionsföretag enligt lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag.

Särskilda bestämmelser om
� europabolag enligt lagen (2004:575) om europabolag som driver för-

säkringsrörelse finns i 5 kap.,

� europakooperativ enligt lagen (2006:595) om europakooperativ som

driver försäkringsrörelse finns i 5 kap., och

� försäkringsgivare och tjänstepensionsinstitut enligt lagen (1998:293)

om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i
Sverige finns i 6 kap.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2341 av den 14 december 2016 om

verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut, i den ursprungliga lydelsen.

2 �ndringen innebär bl.a. att tredje stycket tas bort.

SFS

2019:820

Publicerad
den

27 november 2019

background image

SFS

2

Rapportering till Europeiska försäkrings- och

tjänstepensionsmyndigheten


5 § När Finansinspektionen är grupptillsynsmyndighet enligt 19 kap.
försäkringsrörelselagen (2010:2043) ska inspektionen rapportera till
Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten om hur sådana
tillsynskollegier som avses i 1 kap. 12 § 12 samma lag fungerar och om
eventuella svårigheter som har uppstått och som är relevanta för Europeiska
försäkrings- och tjänstepensionsmyndighetens granskning av tillsyns-
kollegiernas arbete.

2 kap.


2 § En ansökan enligt 2 kap. 1 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) om
tillstånd att driva försäkringsrörelse ska undertecknas av samtliga

1. stiftare i ett försäkringsaktiebolag eller ett ömsesidigt försäkringsbolag,
2. styrelseledamöter i en försäkringsförening.
Om en ansökan avser ett registrerat aktiebolag, ett ömsesidigt tjänste-

pensionsbolag eller en tjänstepensionsförening, ska den undertecknas av
styrelsen eller verkställande direktören.

5 § Tillsammans med en ansökan om tillstånd att driva försäkringsrörelse
ska följande handlingar ges in:

1. en kopia av verksamhetsplanen, och
2. ett förslag till bolagsordning eller stadgar.
Om en ansökan enligt första stycket avser ett registrerat aktiebolag ska

följande handlingar ges in:

1. en kopia av verksamhetsplanen,
2. ett förslag till ändrad bolagsordning, och
3. en kopia av bolagsstämmans protokoll med beslutet om att söka till-

stånd.

Om en ansökan gäller omvandling enligt 2 kap. 4 a § försäkringsrörelse-

lagen (2010:2043) ska följande handlingar ges in:

1. en kopia av verksamhetsplanen,
2. ett förslag till ändrad bolagsordning eller ändrade stadgar,
3. en kopia av bolags- eller föreningsstämmans protokoll med beslutet

enligt 2 kap. 4 a § 3 försäkringsrörelselagen, och

4. en av styrelsen gjord ekonomisk utredning om konsekvenserna för

försäkringstagarnas, de försäkrades och andra ersättningsberättigades rätt
enligt 2 kap. 4 a § 2 försäkringsrörelselagen och ett yttrande från företagets
revisor och aktuarie över utredningen.

5 a § Finansinspektionen ska snarast underrätta Bolagsverket när inspek-
tionen har beviljat ett aktiebolag som är registrerat i aktiebolagsregistret
tillstånd att driva försäkringsrörelse.

Finansinspektionen ska snarast underrätta Bolagsverket när inspektionen

har återkallat ett försäkringsföretags tillstånd att driva försäkringsrörelse.
Om Finansinspektionen har beviljat företaget tillstånd att driva en annan
tillståndspliktig finansiell rörelse, ska inspektionen snarast underrätta
Bolagsverket om det.

Finansinspektionen ska tillsammans med en underrättelse enligt första

eller andra stycket ge in bolagsordningen samt i förekommande fall stämmo-
och styrelseprotokoll med beslutet om att söka tillstånd.

2019:820

background image

SFS

3

6 § En ansökan om utvidgning av tillstånd att driva försäkringsrörelse ska
undertecknas av styrelsen eller verkställande direktören. Tillsammans med
ansökan ska följande handlingar ges in:

1. en kopia av den ändrade verksamhetsplanen,
2. ett förslag till ändrad bolagsordning eller ändrade stadgar, och
3. en kopia av bolags- eller föreningsstämmans protokoll med beslutet om

utvidgningen av tillståndet.

3 kap.


�ndrade förhållanden


23 a § Om en uppgift som ett försäkringsföretag har lämnat till Bolags-
verket har ändrats, ska företaget snarast skriftligen underrätta Bolagsverket
om detta.

4 kap.


1 § Hos Bolagsverket ska det föras ett försäkringsregister för

� försäkringsaktiebolag,
� ömsesidiga försäkringsbolag,
� försäkringsföreningar,
� tjänstepensionsaktiebolag,
� ömsesidiga tjänstepensionsbolag, och
� tjänstepensionsföreningar.
För försäkringsaktiebolag och tjänstepensionsaktiebolag gäller detta

kapitel i stället för 2 och 3 kap. aktiebolagsförordningen (2005:559).

2 § Försäkringsregistret förs med hjälp av automatiserad behandling.

Registret ska vara indelat i nio avdelningar enligt följande:
1. livförsäkringsaktiebolag,
2. ömsesidiga livförsäkringsbolag,
3. livförsäkringsföreningar,
4. skadeförsäkringsaktiebolag,
5. ömsesidiga skadeförsäkringsbolag,
6. skadeförsäkringsföreningar,
7. tjänstepensionsaktiebolag,
8. ömsesidiga tjänstepensionsbolag, och
9. tjänstepensionsföreningar.

3 § En alfabetisk förteckning över försäkringsföretagen och tjänstepen-
sionsföretagen ska höra till registret. Förteckningen ska innehålla uppgift
om organisationsnumret på varje försäkringsföretag och tjänstepensions-
företag.

4 §3 Handlingar som avser en anmälan eller underrättelse enligt lagen
(2019:742) om tjänstepensionsföretag, lagen (2018:672) om ekonomiska
föreningar, försäkringsrörelselagen (2010:2043) eller aktiebolagslagen
(2005:551) ska biläggas försäkringsregistret. Sådana handlingar ska för
varje försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag sammanföras i akter.

5 §4 Försäkringsregistret ska ge offentlighet åt den information som ingår
i registret.

3 Senaste lydelse 2018:761.

4 Senaste lydelse 2018:340.

2019:820

background image

SFS

4

I fråga om personuppgifter ska registret ha till ändamål att tillhandahålla

uppgifter för

1. den tillsyn som Finansinspektionen har över försäkringsföretagen

enligt försäkringsrörelselagen (2010:2043) och tjänstepensionsföretagen
enligt lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag,

2. affärsverksamhet, kreditgivning eller annan allmän eller enskild verk-

samhet där företagsanknuten information utgör underlag för prövningar eller
beslut,

3. förvärv, avyttring eller förvaltning av försäkringsföretag eller tjänste-

pensionsföretag som registreras i försäkringsregistret,

4. aktualisering, komplettering eller kontroll av företagsanknuten infor-

mation som finns i kund- eller medlemsregister eller liknande register,

5. uttag av urval av personuppgifter för direkt marknadsföring, dock med

den begränsning som följer av artikel 21.2 och 21.3 i Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för
fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om
det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG
(allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning,
eller

6. verksamhet som staten eller en kommun ansvarar för enligt lag eller

annan författning, och

a) som avser försäkringsföretag eller tjänstepensionsföretag som registre-

ras i försäkringsregistret,

b) som för att kunna utföras förutsätter tillgång till företagsanknuten

information, eller

c) som avser fullgörande av underrättelseskyldighet.

6 §5 Bolagsverket ska snarast efter det att registrering har skett underrätta
Finansinspektionen om de uppgifter som förts in i eller strukits ur
försäkringsregistret så att inspektionen kan fullgöra sin tillsynsfunktion.
Underrättelsen får lämnas på medium för automatiserad behandling.

Finansinspektionen ska snarast efter det att aktuarie eller revisor för-

ordnats för ett försäkringsföretag eller ett tjänstepensionsföretag enligt
17 kap. 10 eller 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) underrätta
Bolagsverket om det. Finansinspektionen ska också snarast efter det att
allmänt ombud förordnats för ett försäkringsföretag enligt 17 kap. 14 §
försäkringsrörelselagen eller tjänstepensionsföretag enligt 14 kap. 10 §
lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag underrätta Bolagsverket om
det.

Finansinspektionen ska underrätta Europeiska försäkrings- och tjänste-

pensionsmyndigheten om de tjänstepensionsföretag som förts in i eller
strukits ur försäkringsregistret och om uppgifter enligt 16 § andra stycket.

14 § Anteckningar i försäkringsregistret numreras i löpande följd för varje
försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag. Vid varje anteckning ska
detta nummer anges liksom datum för anteckningen och för dess kungörande
i Post- och Inrikes Tidningar.

16 §6 När ett försäkringsföretag eller ett tjänstepensionsföretag registreras
ska följande antecknas i försäkringsregistret:

1. företagets organisationsnummer,

5 Senaste lydelse 2015:707.

6 Senaste lydelse 2018:1839.

2019:820

background image

SFS

5

2. dagen för tillstånd att driva försäkringsrörelse enligt försäkringsrörelse-

lagen (2010:2043) eller tjänstepensionsverksamhet som tjänstepensions-
företag enligt lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag samt, om tillstånd
getts för en bestämd tid, tiden för tillståndet,

3. dagen för konstituerande stämma eller, när det gäller försäkrings-

aktiebolag, försäkringsföreningar, tjänstepensionsaktiebolag och tjänste-
pensionsföreningar, dagen för bildandet,

4. företagets företagsnamn samt dess lydelse på främmande språk, om en

sådan lydelse är angiven i bolagsordning eller stadgar,

5. företagets särskilda företagsnamn, om styrelsen antagit ett sådant,
6. den ort i Sverige där företagets styrelse ska ha sitt säte,
7. föremålet för företagets verksamhet, varvid det särskilt ska anges om

verksamheten ska avse såväl direkt försäkring som mottagen återförsäkring,

8. begränsningar i bolagsordning eller stadgar i fråga om området för

direkt försäkringsverksamhet inom Sverige,

9. om företaget ska driva verksamhet utanför EES,
10. sättet för sammankallande av bolags- eller föreningsstämman,
11. tiden för ordinarie bolags- eller föreningsstämma, om denna anges i

bolagsordning eller stadgar,

12. antalet eller lägsta och högsta antalet av de styrelseledamöter och

revisorer samt eventuella suppleanter, tiden för deras uppdrag samt, om
någon av dem ska utses på annat sätt än av bolags- eller föreningsstämman,
hur det i så fall ska ske,

13. fullständigt namn, personnummer eller, om sådant saknas, födelse-

datum, postadress och, om postadressen avviker från hemvisten, hemvisten
för utsedd aktuarie,

14. om företaget ska ha euro som redovisningsvaluta,
15. den tid som företagets räkenskapsår ska omfatta, och
16. företagets postadress.
Om ett tjänstepensionsföretag driver gränsöverskridande verksamhet

enligt 3 kap. 1 § lagen om tjänstepensionsföretag, ska det antecknas i
försäkringsregistret vilka länder utöver Sverige som den verksamheten drivs
i.

I försäkringsregistret får för varje försäkringsföretag och tjänstepensions-

företag, på begäran av företaget, e-postadress och telefonnummer antecknas.

16 a § Om ett försäkringsföretags tillstånd enligt försäkringsrörelselagen
(2010:2043) har återkallats, ska detta antecknas i försäkringsregistret när
beslutet har fått laga kraft. Detsamma gäller om ett tjänstepensionsföretags
tillstånd enligt lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag har återkallats.

Försäkringsaktiebolag och tjänstepensionsaktiebolag


17 § För försäkringsaktiebolag och tjänstepensionsaktiebolag ska, utöver
vad som föreskrivs i 15�16 a §§, följande antecknas:

1. uppgifter enligt 8 kap. 43 § första stycket 2 och 3 samt andra stycket,

9 kap. 47 § och 10 kap. 19 § aktiebolagslagen (2005:551) samt uppgift om
bolagskategori,

2. aktiekapitalet samt, i förekommande fall, minimikapitalet och maximi-

kapitalet,

3. antalet aktier samt, i förekommande fall, det lägsta och högsta antalet

aktier, och

4. syftet med bolagets verksamhet, om den har annat syfte än att ge vinst

åt aktieägarna.

2019:820

background image

SFS

6

För ett livförsäkringsaktiebolag och tjänstepensionsaktiebolag gäller att

det i försäkringsregistret ska antecknas hur bolagsstämman får förfoga över
bolagets vinst eller på annat sätt täcka bolagets förlust.

I försäkringsregistret får det för varje försäkringsaktiebolag och tjänste-

pensionsaktiebolag antecknas om bolagets överlåtbara värdepapper är upp-
tagna till handel på en reglerad marknad.

18 §7 Det ska antecknas i försäkringsregistret om ett försäkringsaktie-
bolags eller tjänstepensionsaktiebolags bolagsordning innehåller

1. förbehåll enligt 3 kap. 3 § försäkringsrörelselagen (1982:713),
2. förbehåll enligt 1 kap. 10 §, 4 kap. 6, 8, 18 eller 27 § eller 20 kap. 31 §

aktiebolagslagen (2005:551),

3. bestämmelse enligt 4 kap. 2 §, 7 kap. 8 § eller 40 § andra stycket andra

meningen eller 7 kap. 54 § aktiebolagslagen, eller

4. bestämmelse att bolagets verksamhet ska upphöra vid viss tid eller

under vissa villkor.

När det gäller förbehåll enligt 1 kap. 10 § aktiebolagslagen antecknas

även den värdepapperscentral som enligt lagen (1998:1479) om värde-
papperscentraler och kontoföring av finansiella instrument har registrerat
avstämningsbolagets aktier och, i förekommande fall, vilken värdepappers-
central som ansvarar för aktieboken.

När det gäller bestämmelse enligt 4 kap. 2 § aktiebolagslagen antecknas

även det belopp till vilket aktier av olika slag har getts ut eller ska kunna ges
ut.

19 § Försäkringsregistret ska för varje försäkringsaktiebolag och tjänste-
pensionsaktiebolag innehålla

1. stiftelseurkunden,
2. bolagsordningen, uppgifter om ändring av bolagsordningen och bolags-

ordningen i dess senaste lydelse, och

3. års- och koncernredovisningar, revisions- och koncernrevisions-

berättelser samt delårsrapporter enligt 8 kap. 5 och 8 §§ samt 9 kap. 2 §
lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag.

20 § Om det krävs tillstånd från allmän domstol för att verkställa ett beslut
om minskning av aktiekapitalet i ett försäkringsaktiebolag eller tjänstepen-
sionsaktiebolag, ska det vid registreringen av minskningsbeslutet enligt
20 kap. 19 § aktiebolagslagen (2005:551) antecknas att minskningen inte är
verkställd.

21 §8 Om en fråga om minskning av aktiekapitalet har fallit enligt 20 kap.
22 § aktiebolagslagen (2005:551), ska detta antecknas i försäkringsregistret
av Bolagsverket.

Följande beslut ska antecknas i försäkringsregistret när de har fått laga

kraft:

1. beslut att förklara att en fråga om fusion har fallit enligt 23 kap. 27 eller

35 § aktiebolagslagen,

2. beslut att förklara att en fråga om delning har fallit enligt 24 kap. 29 §

aktiebolagslagen, och

3. beslut att förklara att en fråga om beståndsöverlåtelse har fallit enligt

14 kap. 6 § tredje stycket försäkringsrörelselagen (2010:2043) eller 11 kap.
5 § andra stycket lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag.

7 Senaste lydelse 2016:80.

8 Senaste lydelse 2015:707.

2019:820

background image

SFS

7

�msesidiga försäkringsbolag och ömsesidiga tjänstepensionsbolag


22 §9 För ömsesidiga försäkringsbolag och ömsesidiga tjänstepensions-
bolag ska, utöver det som föreskrivs i 15�16 a §§, följande antecknas:

1. uppgifter som avses i 12 kap. 11 § första stycket 6�11, 14, 16 och 17

försäkringsrörelselagen (2010:2043) respektive 10 kap. 25 § 6�11, 14, 16
och 17 lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag,

2. uppgifter som avses i 7 kap. 44 § och 8 kap. 51 § lagen (2018:672) om

ekonomiska föreningar, och

3. fullständigt namn, postadress och, om postadressen avviker från hem-

visten, hemvist samt personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum
för lekmannarevisor.

23 §10 Det ska antecknas i försäkringsregistret om ett ömsesidigt för-
säkringsbolags eller ömsesidigt tjänstepensionsbolags bolagsordning inne-
håller

1. villkor för att beslut om frivillig likvidation ska bli giltigt enligt 12 kap.

73 § andra stycket andra meningen försäkringsrörelselagen (2010:2043)
respektive 10 kap. 36 § första stycket tredje meningen lagen (2019:742) om
tjänstepensionsföretag,

2. en bestämmelse om skiljeförfarande enligt 6 kap. 51 § första stycket

lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar, eller

3. en bestämmelse att bolagets verksamhet ska upphöra vid en viss tid

eller under vissa villkor.

24 §11 Vid registrering av en fusion enligt 16 kap. 24 § lagen (2018:672)
om ekonomiska föreningar ska det antecknas att ett överlåtande ömsesidigt
försäkringsbolag eller överlåtande ömsesidigt tjänstepensionsbolag är upp-
löst.

Om Bolagsverket enligt 16 kap. 26 § lagen om ekonomiska föreningar har

förklarat att frågan om fusion har fallit, ska det antecknas när beslutet har
fått laga kraft.

25 § Försäkringsregistret ska för varje ömsesidigt försäkringsbolag och
ömsesidigt tjänstepensionsbolag innehålla

1. stiftelseurkunden,
2. bolagsordningen, uppgifter om ändring av bolagsordningen och bolags-

ordningen i dess senaste lydelse, och

3. års- och koncernredovisningar, revisions- och koncernrevisions-

berättelser samt delårsrapporter enligt 8 kap. 5 och 8 §§ samt 9 kap. 2 §
lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag.

Försäkringsföreningar och tjänstepensionsföreningar


26 §12 För försäkringsföreningar och tjänstepensionsföreningar ska, ut-
över det som sägs i 15�16 a §§, följande antecknas:

1. uppgifter som avses i 7 kap. 44 § och 8 kap. 51 § lagen (2018:672) om

ekonomiska föreningar,

2. de villkor som ska gälla för inträde i föreningen,
3. storleken på verksamhetskapitalet,
4. den eventuella rätt till avkastning som tillfaller den som har skjutit till

verksamhetskapital,

9 Senaste lydelse 2018:761.

10 Senaste lydelse 2018:761.

11 Senaste lydelse 2018:761.

12 Senaste lydelse 2018:761.

2019:820

background image

SFS

8

5. den eventuella rösträtt på föreningsstämman som tillfaller den som har

skjutit till verksamhetskapital,

6. i vilken ordning verksamhetskapitalet ska betalas in och betalas till-

baka,

7. för vilka slag av försäkringar, i vilka situationer, intill vilket belopp och

i vilken ordning uttaxering kan ske hos medlemmarna och hur uttaxeringen
ska genomföras, och

8. hur meddelanden ska komma till medlemmarnas eller fullmäktiges

kännedom.

För en livförsäkringsförening och tjänstepensionsförening gäller dess-

utom att det i försäkringsregistret ska anges hur föreningens förlust får
täckas.

27 §13 Det ska antecknas i försäkringsregistret om en försäkringsförenings
eller en tjänstepensionsförenings stadgar innehåller

1. en bestämmelse om skiljeförfarande enligt 6 kap. 51 § första stycket

lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar, eller

2. en bestämmelse att föreningens verksamhet ska upphöra vid en viss tid

eller under vissa villkor.

28 §14 Vid registrering av en fusion enligt 16 kap. 24 § lagen (2018:672)
om ekonomiska föreningar ska det antecknas att en överlåtande försäkrings-
förening eller tjänstepensionsförening är upplöst.

Om Bolagsverket enligt 16 kap. 26 § lagen om ekonomiska föreningar har

förklarat att frågan om fusion har fallit, ska det antecknas när beslutet har
fått laga kraft.

29 § Försäkringsregistret ska för varje försäkringsförening och tjänste-
pensionsförening innehålla

1. stadgarna, uppgifter om ändring i stadgarna och stadgarna i dess

senaste lydelse, och

2. års- och koncernredovisningar, revisions- och koncernrevisions-

berättelser samt delårsrapporter enligt 8 kap. 5 och 8 §§ samt 9 kap. 2 §
lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag.

Anteckningar på försäkringsföretagets eller tjänstepensionsföretagets

registerupplägg
30 §
15 En anteckning i försäkringsregistret på grund av anmälan eller
underrättelse enligt lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag, lagen
(2018:672) om ekonomiska föreningar, försäkringsrörelselagen (2010:2043)
eller aktiebolagslagen (2005:551) görs på försäkringsföretagets eller
tjänstepensionsföretagets registerupplägg.

Vid registrering på grund av en anmälan eller underrättelse enligt 11 kap.

3 eller 10 § lagen om tjänstepensionsföretag, 16 kap. 12, 24 eller 29 § lagen
om ekonomiska föreningar, 14 kap. 4 eller 12 § försäkringsrörelselagen eller
23 kap. 14 eller 25 § eller 24 kap. 16 eller 27 § aktiebolagslagen görs
anteckning på både det överlåtande och det övertagande företagets upplägg.

13 Senaste lydelse 2018:761.

14 Senaste lydelse 2018:761.

15 Senaste lydelse 2018:1839.

2019:820

background image

SFS

9

En anteckning om ändring av ett försäkringsföretags eller tjänstepen-

sionsföretags företagsnamn och om ett försäkringsföretags eller tjänstepen-
sionsföretags likvidation och upplösning ska göras även i den förteckning
som anges i 3 §.

32 §16 Vid sökning av uppgifter som avser ett försäkringsföretag eller
tjänstepensionsföretag som är upplöst får endast organisationsnummer och
företagsnamn användas som sökbegrepp, om det har gått mer än fem år
sedan företagets upplösning har registrerats.

Vid sökning efter handlingar och uppgifter som avses i 4, 19, 25 och 29 §§

får endast uppgifter som avses i 5 kap. 2 § första stycket 1 och 2 offent-
lighets- och sekretesslagen (2009:400) samt organisationsnummer och
företagsnamn användas som sökbegrepp.

33 §17 I en kungörelse enligt 27 kap. 3 § aktiebolagslagen (2005:551) eller
19 kap. 5 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar ska försäkrings-
företagets eller tjänstepensionsföretagets företagsnamn och organisations-
nummer anges liksom styrelsens säte eller, om företaget är i likvidation, den
tingsrätt som handlägger likvidationen.

37 §18 En avgift för registrering ska betalas med följande belopp:

1. vid anmälan för registrering av ett nybildat försäkringsföretag eller

tjänstepensionsföretag, 2 200 kronor eller, om en sådan anmälan överförs
elektroniskt och undertecknas med en elektronisk underskrift, 1 900 kronor,

2. vid anmälan av en ändring av företagsnamn eller särskilt företagsnamn

eller av företagsnamn i dess lydelse på främmande språk, 1 100 kronor eller,
om en sådan anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med en
elektronisk underskrift, 900 kronor,

3. vid anmälan om en bolags- eller föreningsstämmas beslut om likvida-

tion enligt 25 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551) eller 17 kap. 9 § lagen
(2018:672) om ekonomiska föreningar, 800 kronor,

4. vid anmälan om att likvidationen ska upphöra och val av styrelse enligt

25 kap. 45 § tredje stycket aktiebolagslagen eller 17 kap. 43 § tredje stycket
lagen om ekonomiska föreningar, 480 kronor,

5. vid anmälan om en fusion enligt 23 kap. 25 eller 48 § aktiebolagslagen

eller 16 kap. 24 eller 44 § lagen om ekonomiska föreningar, 1 000 kronor,

6. vid anmälan om en delning enligt 24 kap. 27 § aktiebolagslagen,

1 000 kronor, och

7. vid annan anmälan till försäkringsregistret eller då en anteckning i

registret annars ska göras, 900 kronor, eller, om en sådan anmälan överförs
elektroniskt och undertecknas med en elektronisk underskrift, 700 kronor.

7 kap.
1 §
19 Bolagsverket får i fråga om försäkringsföretag meddela föreskrifter
om

1. elektronisk överföring till Bolagsverket av en anmälan för registrering

eller en ansökan som ska handläggas av Bolagsverket,

2. vilka krav som ska ställas på den elektroniska underskriften enligt

3 kap. 8 §,

16 Senaste lydelse 2018:1839.

17 Senaste lydelse 2018:1839.

18 Senaste lydelse 2018:1839.

19 Senaste lydelse 2016:591.

2019:820

background image

SFS

10

3. elektronisk överföring till Bolagsverket av handlingar som ska ges in

tillsammans med en anmälan eller en ansökan som har upprättats
elektroniskt,

4. bestyrkande av att en elektronisk kopia stämmer överens med

originalet,

5. vilka elektroniska underskrifter som får användas för att en handling

ska få ges in som ett elektroniskt original, och

6. hur en försäkran på heder och samvete enligt denna förordning får

undertecknas med en elektronisk underskrift.

2 §20 Finansinspektionen får i fråga om försäkringsrörelselagen (2010:2043)
meddela föreskrifter om

1. drivande av försäkringsrörelse för att uppfylla Sveriges åtaganden till

följd av avtal mellan Europeiska unionen (EU) och Schweiz,

2. hur tillgångarna enligt 1 kap. 19 c § 1 ska definieras, placeras och

värderas,

3. hur kapitalkravet enligt 1 kap. 19 c § 2 ska beräknas,
4. fastställande av garantibelopp enligt 1 kap. 19 c § 3,
5. kapitalbasens nivå, sammansättning och beräkningen av denna enligt

1 kap. 19 c § 4,

6. hur ett företagsstyrningssystem enligt 1 kap. 19 c § 5 ska utformas,
7. den genomsnittliga begravningskostnaden enligt 1 kap. 20 § 1,
8. de krav som ska gälla för deltagande i styrningen av ett försäkrings-

företag enligt 2 kap. 4 § första stycket 4,

9. de risker som hänför sig till varje försäkringsklass enligt 2 kap. 11 och

12 §§ samt om beteckningar för grupper av försäkringsklasser enligt 2 kap.
11 §,

10. vad en verksamhetsplan enligt 2 kap. 18 § ska innehålla,
11. vad en verksamhetsplan enligt 3 kap. 1 § första stycket 1 i övrigt ska

innehålla,

12. vilka åtgärder ett försäkringsföretag ska vidta för att uppfylla de krav

på soliditet, likviditet och riskhantering som avses i 4 kap. 1 §,

13. vilken information enligt 4 kap. 2 § som ett försäkringsföretag ska

lämna till försäkringstagarna, till andra ersättningsberättigade på grund av
försäkringar och till dem som erbjuds att teckna en försäkring i företaget,

14. vilka åtgärder ett försäkringsföretag ska vidta för att uppfylla de krav

på god försäkringsstandard som avses i 4 kap. 3 §,

15. villkor för upplåning enligt 4 kap. 6 §,
16. vilka kostnader som får beaktas vid beräkningen av de direkta

kostnaderna för den administrativa hanteringen av återköp eller överföring
enligt 4 kap. 17 c § första stycket 1,

17. de försäkringstekniska avsättningarnas innehåll och beräkning enligt

5 kap. 4, 6, 11 och 13�16 §§,

18. vilka krav som ska vara uppfyllda för att ett försäkringsföretag ska få

tillstånd att använda matchningsjustering enligt 5 kap. 7 §,

19. hur en volatilitetsjustering enligt 5 kap. 9 § ska beräknas,
20. villkoren för undantag enligt 5 kap. 10 § och beräkningen av en till-

fälligt justerad riskfri räntestruktur,

21. villkoren för undantag enligt 5 kap. 12 § och beräkningen av det till-

fälliga avdraget,

22. vad som avses med lämplig riskspridning enligt 6 kap. 3 § första

stycket,

20 Senaste lydelse 2015:707.

2019:820

background image

SFS

11

23. förvaring av tillgångar enligt 6 kap. 4 §,
24. användning av derivatinstrument enligt 6 kap. 5 §,
25. förande av register enligt 6 kap. 11 §,
26. de krav som ska gälla för godkännande av poster som tilläggskapital

och grunder för värdering av poster i tilläggskapitalet enligt 7 kap. 5 §,

27. vilka egenskaper och kriterier som ska beaktas vid indelning i nivåer

enligt 7 kap. 7 §,

28. vilka egenskaper och kriterier som ska beaktas vid klassificeringen av

kapitalbasposter enligt 7 kap. 9 §,

29. vilka egenskaper och kriterier som ska beaktas vid klassificering av

poster i tilläggskapitalet enligt 7 kap. 10 § andra stycket,

30. hur det primära solvenskapitalkravet ska beräknas enligt 8 kap. 6 §,
31. vilka krav som ska vara uppfyllda för att ett försäkringsföretag ska få

tillstånd att använda företagsspecifika parametrar enligt 8 kap. 7 §,

32. vilka krav som ska vara uppfyllda för att ett försäkringsföretag ska få

beräkna kapitalkravet för aktiekursrisk utifrån en särskild metod enligt
8 kap. 8 §,

33. hur kapitalkravet för operativ risk ska beräknas enligt 8 kap. 9 §,
34. hur justeringsbeloppet ska beräknas enligt 8 kap. 10 §,
35. förutsättningarna för tillstånd att använda en fullständig eller partiell

intern modell enligt 9 kap. 1�5 §§,

36. förutsättningarna för ändring av en intern modell och styrdokument

enligt 9 kap. 6 och 7 §§,

37. krav på användning av statistiska kvalitetsnormer för en intern modell

enligt 9 kap. 9�14 §§,

38. kalibrering av en intern modell enligt 9 kap. 15 §,
39. validering av en intern modell enligt 9 kap. 17 §,
40. krav på dokumentation enligt 9 kap. 18 §,
41. vad ett system för riskhantering enligt 10 kap. 6 § ska innehålla när

ett försäkringsföretag fått tillstånd att använda en partiell eller fullständig
intern modell,

42. innehållet i de riktlinjer för volatilitetsjustering som avses i 10 kap.

7 § fjärde stycket,

43. innehållet i en sådan likviditetsplan som avses i 10 kap. 8 § 1,
44. kraven på regelbundna utvärderingar som ska göras av försäkrings-

företag som använder matchnings- eller volatilitetsjustering enligt 10 kap.
8 § 2,

45. kraven på regelbundna utvärderingar som ska göras av försäkrings-

företag när det gäller företagets känslighet för de antaganden som ligger till
grund för fastställandet av den relevanta riskfria räntestrukturen enligt
10 kap. 9 §,

46. hur en sådan egen bedömning som avses i 10 kap. 10 § ska genom-

föras,

47. rapportering av resultat av den egna risk- och solvensbedömning

enligt 10 kap. 13 §,

48. vad funktionen för riskhantering enligt 10 kap. 15 § ska ansvara för

när ett försäkringsföretag fått tillstånd att använda en partiell eller fullständig
intern modell,

49. villkor för behörighet för den som ska ansvara för eller utföra upp-

gifter i aktuariefunktionen enligt 10 kap. 18 §,

50. innehållet i försäkringstekniska riktlinjer och beräkningsunderlag som

avses i 10 kap. 23 §,

51. vilka uppgifter som ska omfattas av riktlinjer för hantering av intresse-

konflikter enligt 10 kap. 24 §,

2019:820

background image

SFS

12

52. innehållet i solvens- och verksamhetsrapporten enligt 16 kap. 2 §,
53. vilka uppgifter en ansökan om undantag från kravet på offentlig-

görande enligt 16 kap. 3 § ska innehålla,

54. innehållet i informations- och rapporteringssystem och styrdokument

enligt 16 kap. 8 §,

55. vilka upplysningar ett försäkringsföretag ska lämna till Finansinspek-

tionen enligt 17 kap. 5 § samt när och hur de ska lämnas,

56. att vissa uppgifter som enligt 17 kap. 6 § ska lämnas till Finansinspek-

tionen i stället ska lämnas till Statistiska centralbyrån,

57. innehållet i en åtgärdsplan enligt 18 kap. 4 §,
58. innehållet i en plan för infasning och en lägesrapport enligt 18 kap.

6 §,

59. innehållet i en finansiell saneringsplan enligt 18 kap. 8 §,
60. hur den gruppbaserade kapitalbasen och det gruppbaserade kapital-

kravet ska beräknas enligt 19 kap. 16�22 §§,

61. hur den gruppbaserade kapitalbasen och det gruppbaserade kapital-

kravet ska beräknas när kraven är likvärdiga enligt 19 kap. 30 §,

62. innehållet i samt omfattningen och fullgörandet av rapporteringen

enligt 19 kap. 33 §,

63. innehållet i en åtgärdsplan och en finansiell saneringsplan enligt

19 kap. 35 § andra stycket,

64. vilka upplysningar ett företag ska lämna till Finansinspektionen enligt

19 kap. 37 och 49 §§,

65. företagsstyrningssystem inom en grupp enligt 19 kap. 42 §,
66. innehållet i en egen risk- och solvensbedömning inom en grupp enligt

19 kap. 43 §,

67. hur den gruppbaserade kapitalbasen och det gruppbaserade kapital-

kravet ska beräknas enligt 19 kap. 71 § tredje stycket, och

68. vilka upplysningar ett specialföretag ska lämna till Finansinspek-

tionen enligt 20 kap. 9 §.

Finansinspektionen får meddela föreskrifter om verkställigheten av

försäkringsrörelselagen i den utsträckning som denna förordning inte inne-
håller sådana bestämmelser.

2 a §21 Innan Finansinspektionen meddelar föreskrifter med stöd av
2 § 56, ska inspektionen ge Riksbanken och Statistiska centralbyrån tillfälle
att yttra sig.

Föreskrifter för utländska försäkringsgivare


5 §22 Finansinspektionen får i fråga om lagen (1998:293) om utländska
försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige med-
dela föreskrifter om

1. vilka upplysningar en försäkringsgivare ska lämna till inspektionen

enligt 3 kap. 3 § och 6 kap. 4 §,

2. vad en verksamhetsplan ska innehålla och vilka ytterligare handlingar

som ska lämnas tillsammans med en ansökan om koncession enligt 4 kap.
4 §,

3. indelning i försäkringsklasser när det gäller koncession för återför-

säkring enligt 4 kap. 5 a §,

4. innehållet i ett register enligt 5 kap. 10 § första stycket,

21 Senaste lydelse 2014:504.

22 Senaste lydelse 2015:707.

2019:820

background image

SFS

13

5. kapitalbas, solvenskapitalkrav och minimikapitalkrav samt interna

modeller som avser den försäkringsrörelse som en försäkringsgivare från
tredjeland bedriver i Sverige, enligt 5 kap. 12 §,

6. uppgiftsskyldighet enligt 6 kap. 3 §, och
7. information till försäkringstagarna, andra ersättningsberättigade på

grund av försäkringar och dem som erbjuds att teckna en försäkring hos
försäkringsgivaren enligt 8 kap. 1 a §.

Finansinspektionen får i fråga om utländska försäkringsgivare meddela

föreskrifter om verkställigheten av lagen om utländska försäkringsgivares
och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020 i fråga om 7 kap. 2 och

2 a §§ och i övrigt den 15 december 2019.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo

(Finansdepartementet)

2019:820