SFS 2019:822 Förordning om ändring i naturgasförordningen (2006:1043)

SFS2019-822.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i naturgasförordningen (2006:1043)

Utfärdad den 21 november 2019

Regeringen föreskriver1 i fråga om naturgasförordningen (2006:1043)

dels att 2 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 29 a §, av följande lydelse.

2 § Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse
som i naturgaslagen (2005:403).

I denna förordning betyder
gasmarknadsdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG

av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas
och om upphävande av direktiv 2003/55/EG, i lydelsen enligt Europaparla-
mentets och rådets direktiv (EU) 2019/692, och

tredjeland: land som inte omfattas av gasmarknadsdirektivet.

29 a § Energimarknadsinspektionen ska i ett ärende om undantag enligt
9 kap. naturgaslagen (2005:403) inhämta ett yttrande från en energitillsyns-
myndighet i ett sådant land som omfattas av gasmarknadsdirektivet och vars
marknader sannolikt kommer att påverkas av den nya ledningen eller anlägg-
ningen.

Energimarknadsinspektionen ska även ge en berörd myndighet i ett tredje-

land tillfälle att inom en tid av högst tre månader yttra sig i ärendet, om ledning-
en eller anläggningen är sammankopplad med ledningsnät för naturgas i Euro-
peiska unionen och har sitt ursprung eller sin slutpunkt i tredjelandet.

Om ansökan avser en transmissionsledning mellan Sverige och ett tredje-

land, ska Energimarknadsinspektionen när den ger en myndighet tillfälle att
yttra sig enligt andra stycket beakta om det finns skäl att särskilt efterfråga
information som har betydelse för bedömningen av om gasmarknadsdirek-
tivet tillämpas konsekvent i Sverige när det gäller ledningen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Magnus Corell
(Infrastrukturdepartementet)

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma

regler för den inre marknaden för naturgas och om upphävande av direktiv 2003/55/EG, i lydelsen

enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/692.

SFS

2019:822

Publicerad
den

28 november 2019