SFS 2019:823 Förordning om ändring i förordningen (2016:742) med instruktion för Energimarknadsinspektionen

SFS2019-823.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2016:742) med instruktion

för Energimarknadsinspektionen

Utfärdad den 21 november 2019

Regeringen föreskriver1 att 2 och 9 §§ förordningen (2016:742) med instruktion
för Energimarknadsinspektionen ska ha följande lydelse.

2 § Energimarknadsinspektionen är nationell tillsynsmyndighet och ska,
om annat inte är särskilt föreskrivet i lag eller i en annan förordning, fullgöra
tillsynsmyndighetens uppgifter enligt

1. Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/89/EG av den 18 januari

2006 om åtgärder för att trygga elförsörjning och infrastrukturinvesteringar,
i den ursprungliga lydelsen,

2. Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG av den 13 juli 2009

om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om upphävande
av direktiv 2003/54/EG, i den ursprungliga lydelsen, och

3. Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG av den 13 juli 2009

om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas och om upp-
hävande av direktiv 2003/55/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och
rådets direktiv (EU) 2019/692.

9 § Energimarknadsinspektionen får ingå överenskommelser med byrån för
samarbete mellan energitillsynsmyndigheter och nationella tillsynsmyndigheter
i andra stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i frågor om sam-
arbete och utbyte av information enligt artikel 7.2 i förordning (EU) nr 1227/
2011. Detta gäller dock inte om överenskommelsen kräver riksdagens eller
Utrikesnämndens medverkan.

Generaldirektören ingår överenskommelser enligt första stycket. Innan en

överenskommelse ingås ska Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet)
underrättas.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Magnus Corell
(Infrastrukturdepartementet)

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma

regler för den inre marknaden för naturgas och om upphävande av direktiv 2003/55/EG, i lydelsen

enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/692.

SFS

2019:823

Publicerad
den

28 november 2019