SFS 2019:824 Förordning om ändring i förordningen (2012:873) om beredskapslagring av olja

SFS2019-824.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2012:873) om

beredskapslagring av olja

Utfärdad den 21 november 2019

Regeringen föreskriver1 att 4�7 och 15 §§ förordningen (2012:873) om bered-
skapslagring av olja ska ha följande lydelse.

4 § Den genomsnittliga dagliga nettoimporten enligt 2 kap. 1 § första stycket
lagen (2012:806) om beredskapslagring av olja ska beräknas på grundval av
råoljeekvivalenten av importen under referensåret. Den genomsnittliga dag-
liga inhemska konsumtionen enligt samma stycke ska beräknas på grundval
av råoljeekvivalenten för den inhemska konsumtionen under referensåret.

Råoljeekvivalenten enligt första stycket första meningen ska beräknas i en-

lighet med bilaga I till rådets direktiv 2009/119/EG av den 14 september 2009
om skyldighet för medlemsstaterna att inneha minimilager av råolja och/eller
petroleumprodukter, i lydelsen enligt kommissionens genomförandedirektiv
(EU) 2018/1581. Råoljeekvivalenten enligt första stycket andra meningen ska
beräknas i enlighet med bilaga II till samma direktiv.

Biodrivmedel och tillsatser får ingå vid beräkningen enligt första stycket

endast om de har blandats med de berörda petroleumprodukterna.

5 § Lagringsbränslen är motorbensin, jetbränsle av fotogentyp, gasolja eller
dieselolja samt andra eldningsoljor enligt definitionerna i bilaga A till Europa-
parlamentets och rådets förordning (EG) nr 1099/2008 av den 22 oktober 2008
om energistatistik.

6 § Energimyndigheten ska senast i april varje år besluta storleken på den
procentandel av de sammanlagda basmängderna under referensåret för vart
och ett av lagringsbränslena som alla lagringsskyldiga ska lagra under kom-
mande lagringsår. Andelarna ska beräknas så att Sveriges samlade lagrings-
skyldighet enligt 2 kap. 1 § första stycket lagen (2012:806) om beredskapslag-
ring av olja kan uppfyllas. Beräkningen ska ske i enlighet med bilaga III till
rådets direktiv 2009/119/EG om skyldighet för medlemsstaterna att inneha
minimilager av råolja och/eller petroleumprodukter, i lydelsen enligt kom-
missionens genomförandedirektiv (EU) 2018/1581.

7 § Vid rapportering enligt 6 kap. 2 § lagen (2012:806) om beredskapslag-
ring av olja ska befintliga lagernivåer beräknas i enlighet med bilaga III till
rådets direktiv 2009/119/EG om skyldighet för medlemsstaterna att inneha

1 Jfr rådets direktiv 2009/119/EG av den 14 september 2009 om skyldighet för medlemsstaterna

att inneha minimilager av råolja och/eller petroleumprodukter i lydelsen enligt kommissionens

genomförandedirektiv (EU) 2018/1581.

SFS

2019:824

Publicerad
den

28 november 2019

background image

2

SFS

2019:824

minimilager av råolja och/eller petroleumprodukter, i lydelsen enligt kom-
missionens genomförandedirektiv (EU) 2018/1581.

Biodrivmedel och tillsatser får ingå vid beräkningen enligt första stycket

endast om de

1. var inblandade i lagringsbränslen vid försäljning eller förbrukning, eller
2. lagras i Sverige och den lagringsskyldige kan visa att de är avsedda att

blandas med lagringsbränslen och att de ska användas som transportbränsle.

15 § Energimyndigheten ska meddela beslut om lagringsskyldighet för
kommande lagringsår senast i april varje år.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Magnus Corell
(Infrastrukturdepartementet)