SFS 2019:825 Lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

SFS2019-825.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av

pensionsutfästelse m.m.

Utfärdad den 21 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om lagen (1967:531) om trygg-
ande av pensionsutfästelse m.m.3

dels att 10 c och 15 e §§ ska upphöra att gälla,
dels att nuvarande 10 b och 10 d §§ ska betecknas 16 f och 10 l §§,
dels
att 9 a, 10 a, 10 e, 10 i och 10 j §§, den nya 10 l §, 11, 15 a�15 c och

16 a §§, den nya 16 f §, 30, 31 och 34�35 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas sexton nya paragrafer, 4 a, 10 b�10 d, 10 m, 10 n,

16 b�16 e och 16 g�16 l §§, av följande lydelse.

4 a § Med reglerad marknad, MTF-plattform och OTF-plattform avses
detsamma som i 1 kap. 4 b § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

9 a §4 För en pensionsstiftelse som tryggar utfästelser om pension till
minst 16 personer för vilka avsättningar har gjorts till stiftelsen gäller 10 a §
andra stycket, 10 b�10 d och 16 b §§.

Om pensionsstiftelsen tryggar utfästelser om pension till minst 100 per-

soner för vilka avsättningar har gjorts till stiftelsen, gäller dessutom
10 e�10 l och 10 n §§, 11 § fjärde och femte styckena, 15 a�15 d, 16 a,
16 c�16 j och 16 l §§.

�ven för en pensionsstiftelse som har gjort en anmälan i enlighet med

31 § fjärde stycket andra meningen gäller bestämmelserna som anges i första
och andra styckena, dock inte beträffande egenföretagares tryggande i
stiftelse för egen räkning.

10 a §5 En pensionsstiftelses styrelse ansvarar för att förmögenheten är
placerad på ett nöjaktigt sätt och för att stiftelsens medel inte används för
annat än stiftelsens ändamål. Pensionsstiftelsens tillgångar ska förvaras på
ett sådant sätt att de alltid är identifierbara och åtkomliga för stiftelsen. För-
varingen ska ske på ett säkert sätt och ska inte ge upphov till intresse-
konflikter.

För sådana pensionsstiftelser som avses i 9 a § ska 10 b�10 d §§ gälla

i stället för första stycket i fråga om placering av förmögenheten.

1 Prop. 2018/19:159, bet. 2019/20:FiU13, rskr. 2019/20:26.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2341 av den 14 december 2016 om

verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut, i den ursprungliga lydelsen.

3 Senaste lydelse av

10 c § 2005:1124

15 e § 2005:1124.

4 Senaste lydelse 2019:285.

5 Senaste lydelse 2015:708.

SFS

2019:825

Publicerad
den

28 november 2019

background image

SFS

2

10 b § Sådana pensionsstiftelser som avses i 9 a § ska placera tillgångarna
på ett sådant sätt att lämplig riskspridning uppnås. Tillgångarna ska placeras
på det sätt som bäst gagnar dem som omfattas av stiftelsens ändamål och
också i övrigt på ett aktsamt sätt.

Pensionsstiftelsens tillgångar ska till övervägande del placeras på regle-

rade marknader. Placeringar i finansiella instrument och andra tillgångar
som inte är föremål för handel på en reglerad marknad, en MTF-plattform
eller en OTF-plattform ska hållas på aktsamma nivåer.

Pensionsstiftelsen får beakta miljöfaktorer, sociala faktorer och företags-

styrningsfaktorer (hållbarhetsfaktorer) i sina placeringsbeslut.

10 c § Av tillgångarna i sådana pensionsstiftelser som avses i 9 a § får

1. högst 5 procent utgöras av aktier och andra värdepapper som kan jäm-

ställas med aktier samt obligationer och andra skuldförbindelser, om värde-
papperen eller skuldförbindelserna har getts ut av arbetsgivaren, och

2. högst 10 procent utgöras av sådana tillgångar som avses i 1 och som

har getts ut av företag i en grupp av emittenter eller låntagare med inbördes
anknytning som arbetsgivaren ingår i.

Med en grupp av emittenter eller låntagare med inbördes anknytning

avses två eller flera fysiska eller juridiska personer som utgör en helhet från
risksynpunkt därför att

� någon av dem har direkt eller indirekt ägarinflytande över en eller flera

av de övriga i gruppen, eller

� de har sådan inbördes anknytning att någon eller samtliga av de övriga

kan råka i betalningssvårigheter om en av dem drabbas av finansiella problem.

Begränsningarna i första stycket gäller inte för tillgångar som svenska

staten eller en utländsk stat svarar för.

10 d § Sådana pensionsstiftelser som avses i 9 a § får använda optioner
och terminskontrakt och andra liknande finansiella instrument för att sänka
den finansiella risken i stiftelsen eller för att i övrigt effektivisera förvalt-
ningen av stiftelsens tillgångar.

Pensionsstiftelsen ska tillämpa föreskrifter som har meddelats med stöd

av bestämmelserna om användning av derivatinstrument i 6 kap. 14 § 3
försäkringsrörelselagen (2010:2043), utom när föreskrifterna gäller
effektivisering av förvaltningen av skulderna.

10 e §6 En pensionsstiftelse som avses i 9 a § andra eller tredje stycket och
som investerar i aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad
och som har getts ut av ett bolag inom Europeiska ekonomiska samarbets-
området (EES), ska anta principer för sitt aktieägarengagemang i fråga om
sådana aktier. Av principerna ska det framgå hur stiftelsen integrerar aktie-
ägarengagemanget i sin investeringsstrategi.

Principerna ska beskriva hur stiftelsen
1. övervakar relevanta frågor om bolag som den investerar i (portfölj-

bolag), däribland bolagens strategi, finansiella och icke-finansiella resultat
och risker, kapitalstruktur, sociala och miljömässiga påverkan och
bolagsstyrning,

2. för dialoger med företrädare för portföljbolag,
3. utövar rösträtt och andra rättigheter som är knutna till aktieinnehavet,
4. samarbetar med andra aktieägare,
5. kommunicerar med relevanta intressenter i portföljbolag, och
6. hanterar faktiska och potentiella intressekonflikter.

6 Senaste lydelse 2019:285.

2019:825

background image

SFS

3

10 i §7 En pensionsstiftelse som avses i 9 a § andra eller tredje stycket och
som investerar i aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad
och som har getts ut av ett bolag inom EES, ska i fråga om sådana aktier
redogöra för hur de viktigaste inslagen i investeringsstrategin bidrar till
tillgångarnas utveckling på medellång till lång sikt.

10 j §8 Om en sådan kapitalförvaltare som avses i artikel 2 i Europa-
parlamentets och rådets direktiv 2007/36/EG, i lydelsen enligt Europa-
parlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/828, investerar för en pensions-
stiftelse som avses i 9 a § andra eller tredje stycket och investeringarna avser
aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad och som har getts
ut av ett bolag inom EES, ska pensionsstiftelsen i fråga om sådana aktier
redogöra för

1. hur överenskommelsen med kapitalförvaltaren främjar investerings-

beslut som grundas på bedömningar av portföljbolagens finansiella och
icke-finansiella resultat på medellång till lång sikt och främjar ett engage-
mang i portföljbolagen i syfte att förbättra deras resultat på medellång till
lång sikt,

2. hur dels metoden och tiden för utvärdering av kapitalförvaltarens

prestationer, dels ersättningen för kapitalförvaltningstjänsterna beaktar det
långsiktiga resultatet i absoluta tal,

3. hur pensionsstiftelsen bevakar dels kapitalförvaltarens kostnader för

portföljens omsättning, dels portföljens avsedda omsättningshastighet eller
gränser för omsättningshastigheten, och

4. hur lång tid som överenskommelsen med kapitalförvaltaren gäller.
Om överenskommelsen med kapitalförvaltaren saknar en eller flera av de

delar som redogörelsen ska omfatta, ska pensionsstiftelsen tydligt ange
skälen för det.

10 l §9 En pensionsstiftelse som avses i 9 a § andra eller tredje stycket ska
lämna den information som behövs om stiftelsen och dess verksamhet till de
personer som stiftelsen tryggar utfästelser om pension till.

På begäran ska den som stiftelsen tryggar utfästelse om pension till också

få del av pensionsstiftelsens senaste årsredovisning och placeringsrikt-
linjerna.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om vilken information som en pensionsstiftelse ska lämna.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om hur en pensions-
stiftelse ska lämna information.

10 m § En arbetsgivare vars utfästelser om pension tryggas av en pensions-
stiftelse som avses i 9 a § andra eller tredje stycket ska till de personer som
omfattas av utfästelsen lämna den information som de behöver om

1. villkoren för pensionerna och deras värdeutveckling,
2. de överenskommelser som ligger till grund för pensionerna, och
3. utbetalningsalternativ inför pensioneringen.
Arbetsgivaren ska också årligen ge de personerna ett pensionsbesked som

innehåller den information som de behöver om de individuella förmånerna
och en upplysning om var ytterligare information finns tillgänglig.

7 Senaste lydelse 2019:285.

8 Senaste lydelse 2019:285.

9 Senaste lydelse av tidigare 10 d § 2005:1124.

2019:825

background image

SFS

4

10 n § Informationen som avses i 10 l § och 10 m § första stycket 1 och 2
ska också ges till den som erbjuds pensionsförmåner som tryggas av en
pensionsstiftelse som avses i 9 a § andra eller tredje stycket.

11 §10 En pensionsstiftelse får inte ta emot en fordran mot arbetsgivaren.
Avtal som strider mot detta är ogiltigt. Stiftelsen får dock låna ut medel till
arbetsgivaren, om det ställs betryggande säkerhet för lånet eller tillsyns-
myndigheten medger det.

En pensionsstiftelse får inte ta emot egendom från arbetsgivaren på

villkor, som väsentligt begränsar stiftelsens rätt att förfoga över egendomen.
Inte heller får en stiftelse som har grundats av aktiebolag, utan att tillsyns-
myndigheten godkänner det, äga aktier i bolaget eller i bolag vilket står i
sådant förhållande till detta som avses i 1 kap. 11 § aktiebolagslagen
(2005:551).

Om en pensionsstiftelse har till ändamål att trygga utfästelser om pension

till arbetstagare eller arbetstagares efterlevande i aktiebolag som är fåmans-
företag enligt 56 kap. 2 och 3 §§ inkomstskattelagen (1999:1229) ska,
i fråga om stiftelsens rätt att lämna lån och ställa säkerhet, 21 kap. 1�9 och
11 §§ samt 30 kap. 1 § aktiebolagslagen tillämpas.

En pensionsstiftelse som avses i 9 a § andra eller tredje stycket får ta upp

eller ta över penninglån endast för att tillgodose tillfälliga likviditetsbehov,
dock under förutsättning att den samlade upplåningen är av ringa betydelse
med hänsyn till stiftelsens omfattning.

En pensionsstiftelse som avses i 9 a § andra eller tredje stycket får inte

ställa säkerhet för tredje man.

15 a §11 En pensionsstiftelse som avses i 9 a § andra eller tredje stycket får
driva gränsöverskridande verksamhet om Finansinspektionen godkänner
det.

Med gränsöverskridande verksamhet avses tryggande av pensions-

utfästelser där förhållandet mellan arbetsgivaren och berörda arbetstagare
regleras av social- och arbetsmarknadslagstiftning på tjänstepensions-
området i ett annat land inom EES.

15 b §12 En pensionsstiftelse ska underrätta Finansinspektionen om den
avser att driva gränsöverskridande verksamhet enligt 15 a §. Underrättelsen
ska innehålla uppgift om

1. arbetsgivarens namn och hemvist,
2. vilket lands social- och arbetsmarknadslagstiftning som reglerar för-

hållandet mellan arbetsgivaren och berörda arbetstagare (värdlandet), och

3. det huvudsakliga innehållet i de överenskommelser som ska ligga till

grund för tryggandet.

15 c §13 Finansinspektionen ska, om de förutsättningar som anges i andra
stycket är uppfyllda, inom tre månader från det att en underrättelse enligt
15 b § tagits emot lämna meddelande om underrättelsen till den behöriga
myndigheten i värdlandet.

Ett meddelande enligt första stycket ska lämnas, om Finansinspektionen

bedömer att

1. pensionsstiftelsens organisation är ändamålsenlig,

10 Senaste lydelse 2005:1124.

11 Senaste lydelse 2005:1124.

12 Senaste lydelse 2005:1124.

13 Senaste lydelse 2005:1124.

2019:825

background image

SFS

5

2. pensionsstiftelsens finansiella situation är tillfredsställande med hän-

syn till den planerade verksamhetens art och omfattning, och

3. den som ska leda verksamheten har tillräcklig kompetens och erfaren-

het och i övrigt är lämplig för uppgiften.

Finansinspektionen ska samtidigt som den lämnar meddelandet enligt

första stycket underrätta pensionsstiftelsen om att meddelandet lämnas.

Om Finansinspektionen, med anledning av ett sådant meddelande som

avses i första stycket, får veta vilka verksamhetsbestämmelser som är
tillämpliga i värdlandet, ska inspektionen underrätta pensionsstiftelsen om
dessa bestämmelser. Om Finansinspektionen får information om att bestäm-
melserna har ändrats, ska inspektionen underrätta pensionsstiftelsen om
ändringarna. Den gränsöverskridande verksamheten får inledas efter det att
stiftelsen tagit emot underrättelsen från Finansinspektionen, eller i varje fall
sex veckor efter att den behöriga myndigheten i värdlandet tagit emot
inspektionens meddelande enligt första stycket.

Om Finansinspektionen bedömer att det inte finns förutsättningar för att

driva den planerade verksamheten eller av någon annan anledning inte
lämnar ett meddelande enligt första stycket, ska inspektionen meddela beslut
om detta inom tre månader från det att en underrättelse enligt 15 b § togs
emot.

16 a §14 En ledamot eller suppleant i styrelsen för en pensionsstiftelse som
avses i 9 a § andra eller tredje stycket ska ha de insikter och den erfarenhet
som måste krävas för att delta i ledningen av en sådan pensionsstiftelse och
även i övrigt vara lämplig för uppgiften.

Av 11 § lagen (2014:836) om näringsförbud följer att den som har

näringsförbud inte får vara ledamot eller suppleant i styrelsen i en pensions-
stiftelse.

16 b § Sådana pensionsstiftelser som avses i 9 a § ska ha ett företagsstyr-
ningssystem som säkerställer att verksamheten styrs på ett sunt och ansvars-
fullt sätt.

Företagsstyrningssystemet ska vara utformat så att det står i proportion

till verksamhetens art, omfattning och komplexitet.

16 c § En pensionsstiftelse som avses i 9 a § andra eller tredje stycket ska
ha ett riskhanteringssystem och en riskhanteringsfunktion.

Riskhanteringssystemet ska omfatta lämpliga processer och rutiner för att

identifiera, hantera och rapportera de väsentliga riskerna i verksamheten,
inklusive delar som omfattas av uppdragsavtal. Riskhanteringssystemet ska
vara integrerat i stiftelsens organisations- och beslutsstruktur.

Riskhanteringsfunktionen ska på ett objektivt sätt bistå styrelsen i de upp-

gifter som utförs inom riskhanteringssystemet. Funktionen ska regelbundet
rapportera väsentliga resultat och rekommendationer inom sitt ansvars-
område till styrelsen.

16 d §
En pensionsstiftelse som avses i 9 a § andra eller tredje stycket ska
ha ett internkontrollsystem och en internrevisionsfunktion.

Internkontrollsystemet ska omfatta stiftelsens förvaltning, redovisning

och ramar för internkontrollen, inklusive delar som omfattas av uppdrags-
avtal.

14 Senaste lydelse 2014:837.

2019:825

background image

SFS

6

Internrevisionsfunktionen ska på ett objektivt sätt utvärdera lämpligheten

och effektiviteten hos internkontrollsystemet och andra delar av företags-
styrningssystemet. Funktionen ska regelbundet rapportera väsentliga resul-
tat och rekommendationer inom sitt ansvarsområde till styrelsen.

Den som utför arbete inom internrevisionsfunktionen får inte utföra upp-

gifter i den verksamhet som utvärderas.

16 e § Den som utför arbete i riskhanteringsfunktionen eller intern-
revisionsfunktionen i en pensionsstiftelse som avses i 9 a § andra eller tredje
stycket ska ha de insikter och den erfarenhet som krävs för att utföra funk-
tionens uppgifter och i övrigt vara lämplig för uppgiften.

Den som utför arbete i riskhanteringsfunktionen eller internrevisions-

funktionen ska underrätta Finansinspektionen om styrelsen inte vidtar
lämpliga åtgärder inom skälig tid efter att den informerats om att det inom
funktionen har

1. upptäckts att det finns en betydande risk att pensionsstiftelsen inte kom-

mer att uppfylla ett väsentligt krav enligt lag och detta kan få väsentlig på-
verkan för de personer som stiftelsen tryggar utfästelser om pension till, eller

2. konstaterats att det förekommit en väsentlig överträdelse av lag eller

andra bestämmelser som gäller för pensionsstiftelsens verksamhet.

16 f §15 En pensionsstiftelse som avses i 9 a § andra eller tredje stycket ska
upprätta, följa och offentliggöra placeringsriktlinjer. Dessa ska innehålla
principerna för placering av samtliga tillgångar.

Senast när placeringsriktlinjerna börjar användas, ska de ges in till Finans-

inspektionen. Pensionsstiftelsen ska samtidigt lämna in en redogörelse för
de konsekvenser som riktlinjerna får för stiftelsen och dem som omfattas av
stiftelsens ändamål.

Andra stycket gäller också vid ändring av placeringsriktlinjerna.

16 g § En pensionsstiftelse som avses i 9 a § andra eller tredje stycket ska
upprätta och följa riktlinjer för

1. riskhantering,
2. internrevision, och
3. verksamhet som omfattas av uppdragsavtal.
Pensionsstiftelsen ska upprätta och vid behov följa en beredskapsplan

som säkerställer att verksamheten kan bedrivas kontinuerligt.

Pensionsstiftelsen ska upprätta och följa en sund ersättningspolicy för perso-

ner som leder eller övervakar verksamheten eller på annat sätt kan påverka
riskerna i verksamheten.

16 h § De placeringsriktlinjer och styrdokument som avses i 16 f och
16 g §§ ska antas av styrelsen och ses över vid behov, dock minst vart tredje
år.

16 i § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om

1. vad placeringsriktlinjerna och redogörelsen enligt 16 f § ska innehålla,

och

2. vad de styrdokument som anges i 16 g § ska innehålla.

15 Senaste lydelse av tidigare 10 b § 2005:1124.

2019:825

background image

SFS

7

16 j § En pensionsstiftelse som avses i 9 a § andra eller tredje stycket ska
genomföra och dokumentera en egen riskbedömning avseende de risker som
verksamheten är utsatt för på kort och lång sikt. Riskbedömningen ska
beaktas när stiftelsen fattar strategiska beslut.

Den egna riskbedömningen ska behandla
1. hur stiftelsen beaktar den egna riskbedömningen i sitt beslutsfattande,
2. riskhanteringssystemets effektivitet,
3. de operativa riskerna,
4. hur intressekonflikter förebyggs om en arbetsgivare utför uppgifter åt

stiftelsen,

5. risker avseende hållbarhetsfaktorer om dessa beaktas i stiftelsens

investeringsbeslut, och

6. metoden för genomförande av den egna riskbedömningen.
Den egna riskbedömningen ska genomföras vart tredje år eller utan dröjs-

mål vid en väsentlig förändring av riskerna.

16 k § En pensionsstiftelse får uppdra åt någon annan att utföra visst
arbete och vissa funktioner som ingår i stiftelsens verksamhet för tryggande
av tjänstepension (uppdragsavtal). Ett sådant uppdrag inskränker inte
stiftelsens ansvar enligt denna lag.

Pensionsstiftelsen ska välja uppdragstagare med omsorg och löpande

följa upp den verksamhet som omfattas av uppdragsavtal för att säkerställa
att verksamheten fungerar tillfredsställande.

Ett uppdragsavtal ska vara skriftligt och tydligt ange parternas skyldig-

heter och rättigheter.

16 l § En pensionsstiftelse som avses i 9 a § andra eller tredje stycket får
inte ingå ett uppdragsavtal om det kan leda till att

1. kvaliteten i företagsstyrningssystemet försämras,
2. de operativa riskerna ökar väsentligt,
3. tillsynsmyndighetens eller Finansinspektionens möjligheter att utöva

tillsyn försämras, eller

4. verksamheten inte kan drivas kontinuerligt.
Pensionsstiftelsen ska underrätta Finansinspektionen innan ett uppdrags-

avtal börjar gälla. Om det inträffar väsentliga förändringar som rör den verk-
samhet som omfattas av avtalet, ska stiftelsen snarast möjligt anmäla detta
till Finansinspektionen.

30 §16 Bestämmelserna i 10 a § första stycket, 15 § tredje och fjärde styck-
ena, 16, 17�20, 22 och 24 §§ gäller för personalstiftelser.

Sedan medel vid en stiftelses likvidation avsatts för den skuld stiftelsen

själv kan ha ådragit sig, ska återstående medel användas till att främja väl-
färd för dem som omfattas av stiftelsens ändamål.

31 §17 En pensions- eller personalstiftelse står under tillsyn av den läns-
styrelse som är tillsynsmyndighet i det län där arbetsgivaren har sin hemvist.
Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela före-
skrifter om vilken länsstyrelse som är tillsynsmyndighet i ett län.

Styrelsen för en pensions- eller personalstiftelse ska anmäla stiftelsen för

tillsyn senast sex månader efter det att styrelsen har tagit emot sitt uppdrag.
En sådan pensionsstiftelse som avses i 9 a § andra stycket ska dock anmälas
för tillsyn genast efter det att uppdraget har tagits emot.

16 Senaste lydelse 1994:1223.

17 Senaste lydelse 2009:246.

2019:825

background image

SFS

8

En anmälan enligt andra stycket ska innehålla uppgift om stiftelsens post-

adress och telefonnummer samt om styrelseledamöternas namn, person-
nummer, bostadsadress, postadress och telefonnummer. Till anmälan ska
fogas en bestyrkt kopia av de handlingar som arbetsgivaren upprättat av-
seende stiftelsen samt, om möjligt, uppgift om storleken och arten av
stiftelsens förmögenhet. När en ändring har inträtt i något förhållande som
tidigare har anmälts, ska detta genast anmälas till tillsynsmyndigheten.

När en pensionsstiftelses verksamhet når den omfattning som anges i 9 a §

andra stycket, ska dess styrelse genast göra en anmälan till tillsyns-
myndigheten. Detsamma gäller när en pensionsstiftelse har beslutat att
tillämpa de bestämmelser som anges i 9 a § första och andra styckena.

Efter ansökan från en pensionsstiftelse vars verksamhet inte längre har

den omfattning som anges i 9 a § andra stycket får Finansinspektionen, om
det finns särskilda skäl, besluta att pensionsstiftelsen inte längre ska tillämpa
de bestämmelser som gäller enligt 9 a § andra stycket.

Efter ansökan från en pensionsstiftelse som i enlighet med fjärde stycket

andra meningen har anmält att den beslutat att tillämpa de bestämmelser som
gäller enligt 9 a § första och andra styckena får Finansinspektionen, om det
finns särskilda skäl, besluta att pensionsstiftelsen inte längre är skyldig att
tillämpa de bestämmelserna på grund av sin anmälan.

Tillsynsmyndigheten ska föra ett register över anmälda stiftelser.
Tillsynsmyndigheten ska underrätta Finansinspektionen om en anmälan

enligt andra eller fjärde stycket. Finansinspektionen ska underrätta tillsyns-
myndigheten om en ansökan enligt femte stycket och om det beslut som
inspektionen fattar med anledning av en sådan ansökan.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om avgifter för tillsyn och registrering enligt denna lag.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om ingivning
av anmälningar i registreringsärenden.

34 §18 Finansinspektionen ska utöva tillsyn över att en pensionsstiftelse
förvaltas i enlighet med 10 a § första stycket andra meningen och andra
stycket, 10 b�10 l och 10 n §§, 11 § fjärde och femte styckena, 15 a�15 d
och 16 a�16 l §§ samt i enlighet med föreskrifter som meddelats med stöd
av någon av dessa bestämmelser.

Finansinspektionen ska i sin tillsynsverksamhet samarbeta och utbyta

information med motsvarande utländska tillsynsmyndigheter, Europeiska
kommissionen och Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndig-
heten i den utsträckning som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska
unionen.

34 a §19 Finansinspektionens tillsyn över en pensionsstiftelse som avses i
9 a § andra stycket ska även omfatta lämpligheten i

1. stiftelsens kreditvärderingsförfaranden, och
2. stiftelsens användning av hänvisningar i placeringsriktlinjerna till

kreditbetyg som har utfärdats av ett kreditvärderingsinstitut.

Finansinspektionen ska utöva tillsyn enligt första stycket också över en

stiftelse som med stöd av 9 a § tredje stycket beslutat att tillämpa de bestäm-
melser som anges i 9 a § första och andra styckena.

18 Senaste lydelse 2019:285.

19 Senaste lydelse 2014:1016.

2019:825

background image

SFS

9

35 §20 Finansinspektionen får meddela de anmärkningar i fråga om en
pensionsstiftelses förvaltning som inspektionen anser behövs.

Finansinspektionen ska förelägga pensionsstiftelsen eller styrelsen att

vidta rättelse, om inspektionen bedömer att

1. avvikelse skett från någon av de bestämmelser som anges i 34 § första

stycket,

2. placeringsriktlinjerna inte längre är tillfredsställande med hänsyn till

omfattningen och beskaffenheten av stiftelsens förvaltning,

3. stiftelsen använder olämpliga kreditvärderingsförfaranden eller hänvis-

ningar i placeringsriktlinjerna till kreditbetyg som har utfärdats av ett kredit-
värderingsinstitut, eller

4. styrdokumenten eller den egna riskbedömningen inte är tillfreds-

ställande med hänsyn till omfattningen och beskaffenheten av stiftelsens
förvaltning.

Om Finansinspektionen bedömer att en stiftelse förvaltar medel som av-

satts till stiftelsen för personer som den tryggar utfästelser om pension till
på ett sådant sätt som innebär att dessa personers intressen hotas, får inspek-
tionen besluta om att utse en särskild företrädare att sköta hela eller delar av
driften av stiftelsen.

Finansinspektionen får även begränsa pensionsstiftelsens förfoganderätt

eller förbjuda stiftelsen att förfoga över sina tillgångar i Sverige, om det
bedöms vara nödvändigt för att skydda de personer som anges i tredje
stycket. Finansinspektionen får besluta hur pensionsstiftelsen ska förvaltas
efter ett sådant beslut.

I fråga om styrelsens skyldighet att lämna upplysningar och hålla till-

gångar och handlingar tillgängliga för granskning och beträffande tillsynen
i övrigt ska 17 kap. 5 och 7 §§, 8 § 1, 13 § första stycket första meningen
och andra stycket och 29 § samt 18 kap. 9, 15 och 27 §§ försäkringsrörelse-
lagen (2010:2043) samt föreskrifter som meddelats med stöd av 17 kap. 30 §
samma lag tillämpas på motsvarande sätt.

Denna lag träder i kraft den 15 december 2019.


På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Torbjörn Malm

(Justitiedepartementet)

20 Senaste lydelse 2015:708.

2019:825