SFS 2019:826 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

SFS2019-826.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Utfärdad den 21 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att 30 kap. 4 b § offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

30 kap.
4 b §
3 Sekretess gäller i en statlig myndighets verksamhet som består i
tillståndsgivning eller tillsyn med avseende på bank- och kreditväsendet,
värdepappersmarknaden eller försäkringsväsendet eller med avseende på
pensionsstiftelser för uppgift i en anmälan eller utsaga om överträdelse av
bestämmelse som gäller för den som myndighetens verksamhet avser, om
uppgiften kan avslöja anmälarens identitet.

Sekretess gäller i en statlig myndighets verksamhet enligt lagen

(1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella
instrument, lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, lagen (2017:317)
med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om faktablad för
Priip-produkter, lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution eller lagen
(2019:414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning
för uppgift om en enskilds personliga och ekonomiska förhållanden i en
anmälan eller utsaga, om

1. anmälan eller utsagan avser en överträdelse av bestämmelse i lag eller

annan författning som gäller för

a) värdepapperscentralers och utsedda kreditinstituts verksamhet,
b) verksamhet i värdepappersinstitut, börser och leverantörer av data-

rapporteringstjänster,

c) den som utvecklar, ger råd om eller säljer en Priip-produkt,
d) försäkringsdistributörers verksamhet, eller
e) den som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när
värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad
marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG, och

2. uppgiften kan avslöja den anmäldes identitet och det inte står klart att

uppgiften kan röjas utan att denne lider skada eller men.

Sekretessen enligt andra stycket gäller inte beslut om sanktioner eller

sanktionsförelägganden.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

1 Prop. 2018/19:159, bet. 2019/20:FiU13, rskr. 2019/20:26.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2341 av den 14 december 2016 om

verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut, i den ursprungliga lydelsen.

3 Senaste lydelse 2019:421.

SFS

2019:826

Publicerad
den

28 november 2019

background image

2

SFS

2019:826

Denna lag träder i kraft den 15 december 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Andreas Krantz
(Justitiedepartementet)