SFS 2019:827 Förordning om ändring i förordningen (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder

SFS2019-827.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2015:406) om stöd för

landsbygdsutvecklingsåtgärder
Utfärdad den 14 november 2019

Regeringen föreskriver att 1 kap. 5, 7 och 27 §§, 7 kap. 4 och 5 §§, 8 kap.
2

§ och bilaga 1 till förordningen (2015:406) om stöd för

landsbygdsutvecklingsåtgärder ska ha följande lydelse.

1 kap.

5 § Termer och uttryck i denna förordning har samma betydelse som i de

EU-förordningar som anges i 2 § samt kommissionens förordning (EU) nr
651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd
förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i
fördraget, kommissionens förordning (EU) nr 702/2014 av den 25 juni 2014
genom vilken vissa kategorier av stöd inom jordbruks- och
skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden förklaras förenliga med den
inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska
unionens funktionssätt (EUT L 193, 1.7.2014, s. 1) och kommissionens
förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen
av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt
på stöd av mindre betydelse.

7 § Stöd får inte lämnas för åtgärder som staten, landsting, regioner eller

kommuner ska ansvara för enligt lag eller annan författning.

Stöd får inte heller lämnas för åtgärder som endast syftar till att uppfylla

villkor i unionslagstiftningen, lag eller annan författning. Detta gäller dock
inte stöd enligt artikel 24 i förordning (EU) nr 1305/2013 för återställande
av skadad skog när en naturkatastrof är anledning till åtgärden.

27 §1

Den myndighet som beslutar om stöd får besluta om

förskottsutbetalning. Förskott får lämnas endast om stödmottagaren är en
ideell förening, en ekonomisk förening, en samfällighetsförening eller en
allmännyttig stiftelse. För stöd till kommersiell service enligt 6 kap. och för
återställande av skadad skog enligt 7 kap. får förskott lämnas även till
företag.

Förskott får lämnas med högst hälften av det beviljade stödet, dock högst

250 000 kronor.

För stöd enligt 6 kap. 4 § och 7 kap. 4 § får förskott lämnas med högst

hälften av det beviljade stödet, dock högst 1 000 000 kronor.

1 Senaste lydelse 2016:16.

SFS 2019:827

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS 2019:827

7 kap.

4 § Stöd får lämnas för återställande av skadad skog med högst 100

procent av de stödberättigande utgifterna inom de ramar som anges i
bilaga 1.

5 § Stöd får sökas av den som har eller kan antas få stödberättigande utgifter

som minst motsvarar det belopp som anges i bilaga 1.

8 kap.
2 §
Stöd får lämnas årligen under förutsättning att stödmottagaren under

en period av fem år åtar sig att vidta sådana åtgärder eller bedriva sådan
odling som avses i detta kapitel. Markersättning för skötsel av våtmarker
och dammar får endast lämnas för en sammanlagd period om 20 år. Om
våtmarken eller dammen är anlagd utan att ha fått stöd för investeringar i
våtmarker och dammar enligt 6 kap. ska ansökan om åtagande ske inom två
stödår efter det att våtmarken är färdigställd för att berättiga till
markersättning.

Den som har ett gällande åtagande för en period av fem år enligt första

stycket eller som hade ett sådant åtagande den 31 december föregående år,
kan få stöd för ett nytt åtagande för samma mark under en period av fem år
endast om åtagandet utökas i förhållande till det tidigare åtagandet till att
omfatta ytterligare mark eller till att avse ekologisk djurhållning.

Första stycket gäller inte stöd till lantrasföreningar enligt 32 §.
För samtliga ersättningsformer utom skötsel av våtmarker och dammar,

restaurering av betesmarker och slåtterängar samt de kompletterande
insatserna bränning och lövtäkt får åtagandet förlängas med ett år i taget.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

JENNIE NILSSON

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

background image

3

SFS 2019:827

Bilaga 12

Investeringar i utveckling av skogsområden och förbättring av skogars livskraft (7

kap.)

Skogens
miljövärden

Ersättningsnivå

Naturvårdsbränning: 28 000
kr/bränning, 9 000 kr/ha
Rensa stenmur: 8,50 kr/m
Rensa kulturmiljöer: 1 300 kr/st
Gallra fram ädellövskog och lövrik
skog: 9 000 kr/ha
Sköta natur- och kulturmiljöer i skog:
9 000 kr/ha
Skapa våtmark i skog:
15 000 kr/ha

Lägsta
ersättningsnivå (kr)

5 000

Högsta
ersättningsnivå (kr)

60 000 000¹

�&terställande
av skadad skog

Ersättning av utgift
(%)

50², 100³

Lägsta
ersättningsnivå (kr)

100 000², 5 000³

Högsta
ersättningsnivå (kr)

�

Ersättningsnivå

Merkostnader vid upparbetning och
transport av skadat virke vid
upparbetning av energived: högst 50
kr/m³fub (fast mått under bark)
Upparbetning av övriga sortiment:
högst 20 kr/m³fub

Lägsta
ersättningsnivå (kr)

5 000 kr

Högsta
ersättningsnivå (kr)

�

¹ Stödmyndigheten beslutar det högsta stödbeloppet utifrån regionala förutsättningar och

prioriteringar. Beloppet ska anges i stödmyndighetens handlingsplaner. Det får dock inte

överstiga 60 miljoner kronor.

² Anläggning av lagrings- och omlastningsplatser.

³ �vriga åtgärder.

Samarbete (12 kap.)
Utveckling inom
jordbruk och livsmedel
samt pilotprojekt

Ersättning av utgift (%)

70�100¹, 90², 90�100³,

Lägsta stödberättigande
utgift (kr)

100 000, 30 000⁴

Högsta ersättningsnivå

�

Innovationsgrupper och
innovationsprojekt
(EIP)

Ersättning av utgift (%)

100⁵

Lägsta stödberättigande
utgift (kr)

100 000, 50 000⁶, 30 000⁴

Högsta ersättningsnivå
(kr)

�

2 Senaste lydelse 2018:124.

background image

4

SFS 2019:827

Miljö och klimat

Ersättning av utgift (%)

70⁷, 90⁸, 100

Lägsta stödberättigande
utgift (kr)

100 000, 50 000⁹, 30 000⁴

Högsta ersättningsnivå
(kr)

�

Korta leveranskedjor
och lokala marknader

Ersättning av utgift (%)

90

Lägsta stödberättigande
utgift (kr)

100 000, 30 000⁴

Högsta ersättningsnivå
(kr)

�

Diversifiering

Ersättning av utgift (%)

90

Lägsta stödberättigande
utgift (kr)

100 000, 30 000⁴

Högsta ersättningsnivå
(kr)

�

¹ Projekt för ökad konkurrenskraft i jordbruks- trädgårds- och rennäringarna samt ökad

djurvälfärd ges 70 procent i stöd. För utvecklingsprojekt ges stöd mellan 70 och 100 procent.

Nivån bestäms av förvaltningsmyndigheten i den aktuella utlysningen.

² Projekt inom miljö och klimat.

³ Projekt inom jobbskapande på landsbygden ges stöd med 100 procent av stödberättigande

utgifter om sökanden är en offentlig aktör. För övriga projekt inom jobbskapande på landsbygden

lämnas stöd med 90 procent av stödberättigande utgifter.

⁴ Transnationellt samarbete (inte tillämpbart för projekt inom området människors livsmiljö).

⁵ Stödnivån för en investering inom ett projekt ska vara densamma som om investeringen sökts

inom relevant delåtgärd och fokusområde enligt kapitel 4-6 denna förordning.

⁶ Bildande av innovationsgrupper.

⁷ Projekt med landskapsperspektiv för ökad konkurrenskraft i skogen.

⁸ Projekt inom miljö.

⁹ Projekt inom området människors livsmiljö.