SFS 2019:829 Lag om ändring i brottsbalken

SFS2019-829.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i brottsbalken

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 2 kap. 2 § och 36 kap. 7�10 §§
brottsbalken ska ha följande lydelse.

2 kap.
2 §
2 För brott som begåtts utom riket döms efter svensk lag och vid svensk
domstol, om brottet begåtts

1. av svensk medborgare eller av utlänning med hemvist i Sverige,
2. av utlänning utan hemvist i Sverige, som efter brottet blivit svensk

medborgare eller tagit hemvist här i riket eller som är dansk, finsk, isländsk
eller norsk medborgare och finns här,

3. av annan utlänning som finns här i riket och på brottet enligt svensk lag

kan följa fängelse i mer än sex månader, eller

4. i utövningen av ett svenskt företags näringsverksamhet och det är fråga

om givande av muta, grovt givande av muta eller handel med inflytande
enligt 10 kap. 5 d § 2.

Första stycket gäller inte, om gärningen är fri från ansvar enligt lagen på

gärningsorten eller om den begåtts inom område som inte tillhör någon stat
och enligt svensk lag svårare straff än böter inte kan följa på gärningen.

I fall som avses i denna paragraf får inte dömas till påföljd som är att anse

som strängare än det svåraste straff som är föreskrivet för brottet enligt lagen
på gärningsorten.

De inskränkningar av svensk domsrätt som anges i andra och tredje

styckena gäller inte för brott som avses i

1. 4 kap. 1 a och 4 c §§ och 16 kap. 10 a § första stycket 1 och femte

stycket eller försök till sådana brott,

2. 4 kap. 4 § andra stycket varigenom någon förmåtts att ingå ett sådant

äktenskap eller en sådan äktenskapsliknande förbindelse som avses i 4 c §
eller försök till sådant brott, eller

3. 6 kap. 1�6, 8, 9 och 12 §§ eller försök till brott enligt 6 kap. 1, 2, 4�6,

8, 9 och 12 §§, om brottet begåtts mot en person som inte fyllt arton år.

36 kap.
7 §
3 På yrkande av allmän åklagare ska ett företag åläggas företagsbot för
brott, om det för brottet är föreskrivet strängare straff än penningböter och
brottet har begåtts i utövningen av

1. näringsverksamhet,

1 Prop. 2018/19:164, bet. 2019/20:JuU10, rskr. 2019/20:45.

2 Senaste lydelse 2018:618.

3 Senaste lydelse 2006:283.

SFS

2019:829

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

2. sådan offentlig verksamhet som kan jämställas med näringsverksam-

het, eller

3. annan verksamhet som ett företag bedriver, om brottet har varit ägnat

att leda till en ekonomisk fördel för företaget.

För att företaget ska åläggas företagsbot krävs också
1. att företaget inte har gjort vad som skäligen kunnat krävas för att

förebygga brottet, eller

2. att brottet har begåtts av
a) en person med ledande ställning i företaget, grundad på befogenhet att

företräda företaget eller att fatta beslut på dess vägnar, eller

b) en person som annars haft ett särskilt ansvar för tillsyn eller kontroll i

verksamheten.

Med företag avses enskilda näringsidkare och juridiska personer.
Första stycket gäller inte, om brottet varit riktat mot företaget.

8 §4 När ett företag åläggs företagsbot för flera brott, ska rätten bestämma
en gemensam företagsbot för den samlade brottsligheten.

Vid fastställandet av företagsbotens storlek ska det först bestämmas ett

sanktionsvärde om lägst fem tusen kronor och högst tio miljoner kronor.
Sanktionsvärdet ska bestämmas med utgångspunkt i straffvärdet för den
samlade brottsligheten. Särskild hänsyn ska tas till den skada eller fara som
brottsligheten inneburit samt till brottslighetens förhållande till verksam-
heten. Det ska också tas skälig hänsyn till om företaget tidigare har ålagts
att betala företagsbot.

Om inte annat följer av 9 eller 10 §, ska företagsboten fastställas till ett

belopp som motsvarar sanktionsvärdet.

9 §5 Om sanktionsvärdet uppgår till minst 500 000 kronor, ska företags-
boten för ett större företag sättas högre än vad som följer av 8 § (förhöjd
företagsbot). Den förhöjda företagsboten ska fastställas till ett belopp som
är befogat med hänsyn till företagets finansiella ställning. En förhöjd före-
tagsbot får dock högst bestämmas till ett belopp som motsvarar femtio
gånger sanktionsvärdet.

Med större företag avses enskilda näringsidkare och juridiska personer

som motsvarar de kriterier som anges i 1 kap. 3 § första stycket 4 årsredo-
visningslagen (1995:1554).

Bestämmelserna i denna paragraf gäller inte staten, kommuner eller lands-

ting.

10 §6 En företagsbot får sättas lägre än vad som borde ha skett med
tillämpning av 8 och 9 §§, om

1. brottet medför annan betalningsskyldighet eller särskild rättsverkan för

företaget och den samlade reaktionen på brottsligheten skulle bli opropor-
tionerligt sträng,

2. företagets ägare eller innehavare döms till påföljd för brottet och den

samlade reaktionen på brottsligheten skulle bli oproportionerligt sträng för
honom eller henne,

3. företaget efter förmåga har försökt förebygga, avhjälpa eller begränsa

de skadliga verkningarna av brottet,

4. företaget frivilligt har angett brottet, eller
5. det annars finns särskilda skäl för jämkning.

4 Senaste lydelse 2006:283.

5 Senaste lydelse 2006:283.

6 Senaste lydelse 2006:283.

SFS 2019:829

background image

3

Om det är särskilt påkallat med hänsyn till något förhållande som avses i

första stycket får företagsboten efterges.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
2. Bestämmelserna i 2 kap. 2 § första stycket 4 tillämpas inte på brott som

begåtts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Walo von Greyerz
(Justitiedepartementet)

SFS 2019:829