SFS 2019:830 Lag om ändring i rättegångsbalken

SFS2019-830.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i rättegångsbalken

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 48 kap. 4 § rättegångsbalken ska ha
följande lydelse.

48 kap.
4 §
2 Bötesstraff får föreläggas genom strafföreläggande beträffande brott
för vilket böter ingår i straffskalan, dock inte normerade böter. Det finns
särskilda bestämmelser om föreläggande av bötesstraff för brott som har be-
gåtts av någon som är under arton år. Bestämmelsen i 34 kap. 1 § första
stycket brottsbalken är tillämplig vid föreläggande av bötesstraff.

Villkorlig dom eller sådan påföljd i förening med böter får föreläggas

genom strafföreläggande i fall då det är uppenbart att rätten skulle döma till
sådan påföljd. Detta gäller dock inte för brott som har begåtts av någon som
inte har fyllt arton år eller om det finns anledning att förena den villkorliga
domen med en föreskrift om samhällstjänst.

Företagsbot får föreläggas genom strafföreläggande i fall då boten inte

överstiger tre miljoner kronor.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Anneli Skoglund
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2018/19:164, bet. 2019/20:JuU10, rskr. 2019/20:45.

2 Senaste lydelse 2016:492.

SFS

2019:830

Publicerad
den

3 december 2019