SFS 2019:831 Lag om ändring i lagen (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m.

SFS2019-831.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1986:1009) om förfarandet i vissa fall

vid förverkande m.m.

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 5 § lagen (1986:1009) om för-
farandet i vissa fall vid förverkande m.m. ska ha följande lydelse.

5 §2 Företagsbot får föreläggas företag genom strafföreläggande. I sådana
fall gäller 48 kap. 2�5, 6�8, 10 och 12 a §§ rättegångsbalken i tillämpliga
delar och det som sägs där om den misstänkte gäller i stället företaget.

Ett strafföreläggande om företagsbot godkänns genom att företaget
1. undertecknar en förklaring om att det erkänner de omständigheter som

ligger till grund för föreläggandet och godtar den företagsbot som tagits upp
i föreläggandet, och

2. lämnar förklaringen till den mottagare som är behörig att ta emot för-

klaringen enligt föreskrifter som meddelas av regeringen.

Föreläggandet kan också godkännas genom att hela beloppet betalas till

den myndighet som regeringen föreskriver. En sådan betalning ska inte an-
ses som ett godkännande, om det framgår att företaget inte har avsett att
godkänna föreläggandet.

Ett godkännande är utan verkan om det sker sedan åklagaren har väckt

talan om företagsbot.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Walo von Greyerz
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2018/19:164, bet. 2019/20:JuU10, rskr. 2019/20:45.

2 Senaste lydelse 2006:285.

SFS

2019:831

Publicerad
den

3 december 2019