SFS 2019:832 Förordning om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)

SFS2019-832.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 1 a § strafföreläggandekungörelsen (1970:60)1
ska ha följande lydelse.

1 a § 2 Vad som sägs i 3, 5, 6 och 8 §§ om den misstänkte gäller i
tillämpliga delar ett företag som har förelagts företagsbot i enlighet med
5 § lagen (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Anneli Skoglund
(Justitiedepartementet)

1 Kungörelsen omtryckt 1997:905.

2 Senaste lydelse 2006:429.

SFS

2019:832

Publicerad
den

3 december 2019