SFS 2019:833 Förordning om ändring i förordningen (1993:1467) med bemyndigande för riksåklagaren att förordna om väckande av åtal i vissa fall

SFS2019-833.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1993:1467) med

bemyndigande för riksåklagaren att förordna om

väckande av åtal i vissa fall

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (1993:1467) med be-
myndigande för riksåklagaren att förordna om väckande av åtal i vissa fall1
ska ha följande lydelse.

1 §2 Riksåklagaren bemyndigas att enligt 2 kap. 5 eller 5 a § brottsbalken
förordna om åtal för

1. ett brott som har begåtts inom landet på ett utländskt fartyg eller

luftfartyg av en utlänning som var befälhavare eller tillhörde besättningen
på fartyget eller annars följde med fartyget, om brottet har begåtts mot en
annan sådan utlänning eller ett utländskt intresse,

2. ett brott som har begåtts utomlands av en svensk medborgare eller av

en utlänning med hemvist i Sverige,

3. ett brott som har begåtts i utövningen av ett svenskt företags närings-

verksamhet och det är fråga om givande av muta, grovt givande av muta
eller handel med inflytande enligt 10 kap. 5 d § 2 brottsbalken,

4. en gärning som har begåtts av en svensk medborgare eller en utlänning

med hemvist i Sverige om frågan om ansvar för samma gärning har prövats
genom dom meddelad i en främmande stat, eller

5. ett brott mot fiskelagen (1993:787) som har begåtts av en utländsk

medborgare i Sveriges ekonomiska zon eller ett brott mot lagen (1980:424)
om åtgärder mot förorening från fartyg som har begåtts av en utländsk
medborgare i Sveriges ekonomiska zon eller inom inre vatten, territorialhav
eller ekonomisk zon som tillhör en annan medlemsstat i Europeiska unionen
eller på det fria havet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Walo von Greyerz
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2006:1319.

2 Senaste lydelse 2006:1319.

SFS

2019:833

Publicerad
den

3 december 2019