SFS 2019:836 Lag om ändring i riksdagsordningen

SFS2019-836.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i riksdagsordningen

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att tilläggsbestämmelse 13.6.2 riksdags-
ordningen ska ha följande lydelse.

Tilläggsbestämmelse 13.6.2
En riksrevisor ska skriftligen anmäla följande förhållanden till riksdagen:

1. innehav och ändring i innehavet av finansiella instrument som anges i

1 kap. 1 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,

2. avtal av ekonomisk karaktär med tidigare arbetsgivare, såsom avtal om

löne- eller pensionsförmån som utges under tid som omfattas av uppdraget
i Riksrevisionen,

3. avlönad anställning som inte är av endast tillfällig karaktär,
4. inkomstbringande självständig verksamhet som bedrivs vid sidan av

uppdraget som riksrevisor,

5. uppdrag hos en kommun eller en region, om uppdraget inte är av endast

tillfällig karaktär, och

6. andra anställningar och uppdrag eller annat ägande som kan antas

påverka uppdragets utförande.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

STEFAN L�FVEN

MORGAN JOHANSSON
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

SFS

2019:836

Publicerad
den

3 december 2019