SFS 2019:837 Lag om ändring i rättegångsbalken

SFS2019-837.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i rättegångsbalken

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 kap. 7 § och 15 kap. 6 § rättegångs-
balken ska ha följande lydelse.

4 kap.
7 §
2 Val av nämndemän i tingsrätt förrättas av kommunfullmäktige.

Val av nämndemän i hovrätt förrättas av regionfullmäktige. I Gotlands

län förrättas valet av kommunfullmäktige i Gotlands kommun.

Valet ska vara proportionellt, om det begärs av minst så många väljande

som motsvarar det tal man får om samtliga väljandes antal delas med det
antal personer valet avser ökat med 1. Bestämmelser om förfarandet vid sådant
proportionellt val finns i lagen (1992:339) om proportionellt valsätt.

Vid val av nämndemän ska det eftersträvas att nämndemannakåren får en

allsidig sammansättning med hänsyn till ålder, kön, etnisk bakgrund och
yrke. Om det finns flera alternativa sätt att uppnå en allsidig sammansätt-
ning, bör de personer väljas som inte tidigare tjänstgjort som nämndemän
eller som tjänstgjort kortast tid.

15 kap.
6 §
3 En åtgärd som avses i 1, 2 eller 3 § får beviljas endast om sökanden hos
rätten ställer säkerhet för skada som kan tillfogas motparten. Om sökanden
inte förmår ställa säkerhet och har visat synnerliga skäl för sitt anspråk, får
rätten befria honom eller henne därifrån. Staten, kommuner, regioner och
kommunalförbund behöver inte ställa säkerhet.

I fråga om beskaffenheten av säkerhet gäller 2 kap. 25 § utsöknings-

balken. Säkerheten ska prövas av rätten, om den inte har godkänts av mot-
parten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Anneli Skoglund
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse 2006:850.

3 Senaste lydelse 1981:828.

SFS

2019:837

Publicerad
den

3 december 2019