SFS 2019:838 Lag om ändring i föräldrabalken

SFS2019-838.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i föräldrabalken

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 11 kap. 16 § föräldrabalken2 ska ha
följande lydelse.

11 kap.
16 §
3 I ärenden om förordnande av god man eller förvaltare för någon som
har fyllt 16 år ska rätten eller överförmyndaren ge denna person tillfälle att
yttra sig, om det kan ske.

I ärenden om anordnande av godmanskap enligt 4 § eller förvaltarskap

ska rätten också inhämta yttranden från den enskildes make eller sambo,
barn och framtidsfullmaktshavare, överförmyndaren och vårdinrättning, om
det inte är obehövligt. Yttranden ska också, om det behövs, inhämtas från
andra närstående samt från den eller de kommunala nämnder som fullgör
uppgifter inom socialtjänsten och den eller de nämnder som utövar regio-
nens ledning av omsorgsverksamheten. Den som ansökan avser ska höras
muntligen, om det kan ske utan skada för honom eller henne och det inte är
uppenbart att han eller hon inte förstår vad saken gäller. Rätten får dock
avstå från att höra den enskilde muntligen om han eller hon själv har gjort
ansökan eller medgett förordnandet eller det annars finns särskilda skäl.

Andra stycket gäller även i ärenden hos överförmyndaren om förordnande

av god man enligt 4 § eller förvaltare.

Myndigheter och inrättningar som anges i andra stycket är skyldiga att

lämna sådana uppgifter som kan vara av betydelse i ärendet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Erik Tiberg
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Balken omtryckt 1995:974.

3 Senaste lydelse 2017:311.

SFS

2019:838

Publicerad
den

3 december 2019