SFS 2019:840 Lag om ändring i jordabalken

SFS2019-840.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i jordabalken

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 12 kap. 1 § jordabalken2 ska ha
följande lydelse.

12 kap.
1 §
3 Detta kapitel avser avtal, genom vilka hus eller delar av hus upplåts
till nyttjande mot ersättning. Detta gäller även om lägenheten upplåtits
genom tjänsteavtal eller avtal i anslutning till sådant avtal.

Innefattar avtalet även upplåtelse av jord att nyttjas tillsammans med

lägenheten, ska detta kapitel tillämpas på avtalet, om jorden ska användas
för trädgårdsodling i mindre omfattning eller för annat ändamål än jordbruk.
Förenas ett tjänsteavtal, som inte är av ringa betydelse, med upplåtelse av
såväl lägenhet för bostadsändamål som jord, ska kapitlet tillämpas, om
upplåtelsen av lägenheten är mera betydelsefull än upplåtelsen av jorden.

Med bostadslägenhet avses lägenhet som upplåtits för att helt eller till en

inte oväsentlig del användas som bostad. Med lokal avses annan lägenhet än
bostadslägenhet.

Det som föreskrivs i detta kapitel om sambor gäller endast sådana

samboförhållanden där ingen av samborna är gift.

Förbehåll som strider mot en bestämmelse i detta kapitel är utan verkan

mot hyresgästen eller den som har rätt att träda i hans eller hennes ställe, om
inte annat anges.

Omfattar hyresavtalet minst tre bostadslägenheter, som hyresgästen ska

hyra ut i andra hand eller upplåta med kooperativ hyresrätt, får parterna
avtala om förbehåll som strider mot det som sägs i detta kapitel om sådana
lägenheter, under förutsättning att förbehållet inte strider mot bestäm-
melserna om lokaler och inte heller avser rätten till förlängning av avtalet
eller grunderna för fastställande av hyresvillkoren i samband med sådan
förlängning. Ett sådant förbehåll gäller endast om det godkänts av hyres-
nämnden. Godkännande behövs dock inte om staten, en kommun, en region
eller ett kommunalförbund är hyresvärd.

I lagen (2012:978) om uthyrning av egen bostad finns särskilda

bestämmelser om upplåtelse av bostadslägenhet i vissa fall.

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Balken omtryckt 1971:1209, 12 kap. omtryckt 1984:694.

3 Senaste lydelse 2012:979.

SFS

2019:840

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:840

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Erik Hällströmer
(Justitiedepartementet)