SFS 2019:842 Lag om ändring i miljöbalken

SFS2019-842.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i miljöbalken

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 9 kap. 6 e §, 15 kap. 37 § och 16 kap.
3 § miljöbalken ska ha följande lydelse.

9 kap.
6 e §
2 Tillstånd till täkt får ges endast om det för uppfyllandet av de villkor
som ska gälla för tillståndet ställs säkerhet enligt 16 kap. 3 §. Staten, kom-
muner, regioner och kommunalförbund behöver dock inte ställa säkerhet.

15 kap.
37 §
3 Tillstånd till geologisk lagring av koldioxid ska för sin giltighet
göras beroende av att verksamhetsutövaren ställer säkerhet eller vidtar
någon annan lämplig åtgärd för att säkerställa fullgörandet av de skyldig-
heter som gäller för verksamheten enligt denna balk, lagen (2004:1199) om
handel med utsläppsrätter samt de föreskrifter och tillståndsvillkor som har
meddelats med stöd av dessa lagar. En säkerhet får ställas efter hand enligt
en plan som vid varje tid tillgodoser det aktuella behovet av säkerhet.

När en säkerhet ställs ska den prövas av tillståndsmyndigheten. Säker-

heten ska godtas om den visas vara betryggande för sitt ändamål.

Staten, kommuner, regioner och kommunalförbund behöver inte ställa

säkerhet.

16 kap.
3 §
4 Tillstånd, godkännande eller dispens enligt balken eller enligt
föreskrifter meddelade med stöd av balken, får för sin giltighet göras
beroende av att den som avser att bedriva verksamheten ställer säkerhet för
kostnaderna för det avhjälpande av en miljöskada och de andra åter-
ställningsåtgärder som verksamheten kan föranleda. Staten, kommuner,
regioner och kommunalförbund behöver dock inte ställa säkerhet. Den som
är skyldig att betala avgift eller ställa säkerhet enligt lagen (2006:647) om
finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verk-
samhet behöver inte ställa säkerhet för åtgärder som omfattas av sådana
avgifter och säkerheter.

En säkerhet ska godtas om den visas vara betryggande för sitt ändamål.

Säkerheten kan ställas efter hand enligt en plan som vid varje tid tillgodoser
det aktuella behovet av säkerhet.

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 2012:907.

3 Senaste lydelse 2019:295.

4 Senaste lydelse 2007:661.

SFS

2019:842

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:842

Säkerheten ska prövas av tillståndsmyndigheten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

ISABELLA L�VIN

Susanne Gerland
(Miljödepartementet)