SFS 2019:843 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

SFS2019-843.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i socialförsäkringsbalken

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 52 kap. 20 §, 106 kap. 9 och 24 §§,
114 kap. 8 och 35 §§ och 117 kap. 6 § socialförsäkringsbalken ska ha följande
lydelse.

52 kap.
20 §
Ett anskaffningsbidrag ska minskas med sådant bidrag till inköp av
ett fordon som den försäkrade får från en kommun eller en region eller i
form av försäkringsersättning.

106 kap.
9 §
2 För den som vårdas på en institution som tillhör eller till vars drift det
betalas ut bidrag från staten, en kommun eller en region, lämnas omvårdnads-
bidrag endast om vården kan beräknas pågå högst sex månader. Detsamma
gäller om han eller hon vårdas utanför institutionen genom dess försorg eller
i annat fall vårdas utanför en sådan institution och staten, kommunen eller
regionen är huvudman för vården.

24 § Assistansersättning lämnas inte för tid när den funktionshindrade

1. vårdas på en institution som tillhör staten, en kommun eller en region,
2. vårdas på en institution som drivs med bidrag från staten, en kommun

eller en region,

3. bor i en gruppbostad, eller
4. vistas i eller deltar i barnomsorg, skola eller daglig verksamhet enligt

9 § 10 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

114 kap.
8 §
3 Personuppgifter som behandlas för ändamål som anges i 7 § får också
behandlas av Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten för tillhanda-
hållande av information som behövs

1. som underlag för beslut om och kontroll av förmåner, ersättningar och

andra stöd åt enskilda i den verksamhet som bedrivs av Centrala studiestöds-
nämnden och arbetslöshetskassorna,

2. för samordning av tjänstepensioner i den verksamhet som bedrivs av

Statens tjänstepensionsverk och det för kommunerna och regionerna gemen-
samma organet för administration av personalpensioner,

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse 2018:1265.

3 Senaste lydelse 2016:1291.

SFS

2019:843

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:843

3. för handläggning av ärenden hos Statens tjänstepensionsverk där regler

om statens tjänstegrupplivförsäkring ska tillämpas, eller

4. som underlag för beslut om och kontroll av ekonomiskt bistånd enligt

4 kap. socialtjänstlagen (2001:453) åt enskild i den verksamhet som bedrivs
av socialnämnderna.

35 § Den som genom sin befattning med personuppgifter som inhämtats
från socialförsäkringsdatabasen till det för kommunerna och regionerna
gemensamma organet för administration av personalpensioner får känne-
dom om uppgifter om enskildas ekonomiska och personliga förhållanden får
inte obehörigen röja dessa uppgifter.

117 kap.
6 §
4 Bestämmelserna i 7 och 8 §§ ska tillämpas på förmåner som enligt lag
eller annan författning eller regeringens beslut månatligen eller för längre
tidsperiod ska betalas ut av Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten.

Efter överenskommelse mellan Pensionsmyndigheten och Statens tjänste-

pensionsverk ska Pensionsmyndigheten svara för utbetalningen av statliga
tjänstepensioner. Motsvarande gäller pensioner som administreras av ett för
kommunerna och regionerna gemensamt organ. Därvid tillämpas bestäm-
melserna i 7 och 8 §§ på sådana pensioner.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

4 Senaste lydelse 2010:568.