SFS 2019:844 Lag om ändring i lagen (1933:269) om ägofred

SFS2019-844.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1933:269) om ägofred

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 5 och 6 §§ och 3 kap. 11 och
12 §§ lagen (1933:269) om ägofred ska ha följande lydelse.

2 kap.
5 §
2 Stängsel ska vara så beskaffat att det fredar mot större hemdjur (hästar
och nötkreatur).

Prövas i fråga om visst län eller viss del av län erforderligt, att stängsel

fredar även mot mindre hemdjur eller visst slag av sådana djur, får reger-
ingen, efter hörande av vederbörande region och hushållningssällskap, med-
dela föreskrifter om det. Sådan föreskrift ska även tillämpas i fråga om stängsel
som ska hållas i gränsen mellan det område föreskriften avser och invid-
liggande mark.

6 §3 Stängsel ska om våren vara i fredgillt stånd den 15 maj och därefter
underhållas tills tjäle kommer i marken på hösten.

Prövas i fråga om visst län eller viss del av län lämpligt, att den tid då

stängsel om våren ska vara fredgillt ska vara en annan dag än den 15 maj,
får regeringen, efter hörande av vederbörande region och hushållningssäll-
skap, meddela föreskrifter om det.

Det finns särskilda bestämmelser om rätt för länsstyrelse att bestämma

vilken tid av året grind över allmän väg ska hållas avlyft.

3 kap.
11 §
4 Prövas för skogsåterväxtens skyddande inom visst län eller viss del
av län erforderligt, att rätt till bete på ohägnad mark, som i 10 § sägs, ska
förbjudas helt eller delvis, såsom beträffande vissa slag av hemdjur eller viss
tid av året, får regeringen, på framställning av vederbörande region och hus-
hållningssällskap, meddela föreskrifter om det.

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse 1977:667.

3 Senaste lydelse 1977:667.

4 Senaste lydelse 1977:667.

SFS

2019:844

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:844

12 §5 Där inom visst län eller viss del av län skogs- eller utmark var upp-
låten till gemensamt bete på grund av bestämmelserna i 5 § förordningen
den 21 december 1857 om ägors fredande emot skada av annans hemdjur
samt om stängselskyldighet den 1 januari 1933, får regeringen om det finns
skäl för det, på framställning av vederbörande region och hushållningssäll-
skap, besluta att betesreglering på sådan mark inom länet eller länsdelen får
äga rum på det sätt och under de villkor som föreskrivs i 13�19 §§.

Har statsbidrag beviljats till utförande av åtgärder för skogsproduktionens

höjande enligt skogsvårdsplan, fastställd av Skogsstyrelsen för viss del av
län, får regeringen rörande länsdelen på framställning av Skogsstyrelsen fatta
ett sådant beslut som anges i första stycket.

Inom län eller länsdel, där beslut enligt första eller andra stycket gäller,

får stängsel enligt 2 § inte krävas mellan ägor som utgörs av skogs- eller
utmark, om inte stängsel mellan ägorna fanns den 1 januari 1933.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

JENNIE NILSSON

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

5 Senaste lydelse 2005:1168.