SFS 2019:845 Lag om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

SFS2019-845.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1965:269) med särskilda

bestämmelser om kommuns och annan menighets

utdebitering av skatt, m.m.

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 och 3�4 §§ lagen (1965:269) med
särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av
skatt, m.m.2 ska ha följande lydelse.

1 §3 Skattesatsen för en kommuns uttag av kommunal inkomstskatt och en
regions uttag av regionskatt samt avgiftssatsen för uttag av begravnings-
avgift enligt 9 kap. begravningslagen (1990:1144) ska bestämmas i för-
hållande till de av Skatteverket beräknade sammanlagda beskattningsbara
förvärvsinkomsterna i besluten om slutlig skatt enligt 56 kap. 2 § skatte-
förfarandelagen (2011:1244) det år skatte- och avgiftssatserna ska fastställas.
Motsvarande gäller vid bestämmande av avgiftssatsen för ett trossamfunds
uttag av avgift som avses i lagen (1999:291) om avgift till registrerat tros-
samfund.

Om enligt 11 kap. 11 § andra stycket kommunallagen (2017:725) någon

annan skatte- eller avgiftssats slutligt fastställts än den som har bestämts
tidigare, ska den nya skatte- eller avgiftssatsen om möjligt bestämmas med
hänsyn till de sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkomsterna i beslu-
ten om slutlig skatt enligt 56 kap. 2 § skatteförfarandelagen det år skatte-
eller avgiftssatsen ska fastställas.

3 §4 Skatteverket ska senast den 8 mars till kommuner och regioner redo-
visa den skatt för det föregående året som tillkommer kommunen eller regio-
nen. Regeringen meddelar närmare föreskrifter om sådan redovisning.

Skatteverket ska senast den 10 september varje år lämna kommuner och

regioner uppgift om den beräknade sammanlagda beskattningsbara för-
värvsinkomsten som avses i 1 § första stycket.

Skatteverket ska i fråga om avgifter till trossamfund lämna redovisning

och uppgifter motsvarande dem som anges i första och andra styckena till
Svenska kyrkan och andra registrerade trossamfund, som enligt lagen
(1999:291) om avgift till registrerat trossamfund har beviljats statlig hjälp
med att ta in avgifterna. Skatteverket ska lämna motsvarande redovisning
och uppgifter i fråga om begravningsavgift enligt begravningslagen
(1990:1144) till den församling, kyrkliga samfällighet eller kommun som är

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Lagen omtryckt 1973:437.

Senaste lydelse av lagens rubrik 1977:191.

3 Senaste lydelse 2017:728.

4 Senaste lydelse 2013:377.

SFS

2019:845

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:845

huvudman för begravningsverksamheten. För den begravningsverksamhet
som bedrivs under huvudmannaskap av en församling eller kyrklig sam-
fällighet ska dock uppgifter som anges i andra stycket lämnas till Kammar-
kollegiet och avse den beräknade sammanlagda beskattningsbara förvärvs-
inkomsten i samtliga huvudmäns förvaltningsområden.

Skatteverket ska till kommuner lämna motsvarande redovisning som

anges i första stycket i fråga om fastighetsavgiftsmedel. Senast samma dag
ska Skatteverket till kommuner också lämna uppgift om de sammanlagda
fastighetsavgifterna i kommunen enligt Skatteverkets senaste beslut om slut-
lig skatt enligt 56 kap. 2 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

3 a §5 När en kommun eller en region har fastställt budgeten, ska kom-
munstyrelsen respektive regionstyrelsen genast underrätta Skatteverket om
den skattesats som har bestämts för det följande året.

Om skattesatsen inte har fastställts före oktober månads utgång, ska

styrelsen genast underrätta Skatteverket om styrelsens förslag till skattesats.
Har någon annan skattesats än den föreslagna fastställts, ska styrelsen genast
underrätta Skatteverket om den fastställda skattesatsen. Om budgeten inte
har fastställts före november månads utgång, ska, så snart skattesatsen för
den preliminära skatten har fastställts, Skatteverket underrättas om skatte-
satsen.

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller även underrättelse om

avgiftssats enligt begravningslagen (1990:1144).

4 §6 Det som sägs i denna paragraf om kommuner och kommunalskatte-
medel tillämpas också i fråga om regioner och regioners skattemedel samt
kommuners begravningsavgiftsmedel. I fråga om slutavräkning av begrav-
ningsavgiftsmedel gäller dock i stället bestämmelserna i sjätte stycket.

En kommun har rätt att under visst år (beskattningsåret) av staten uppbära

preliminära kommunalskattemedel med ett belopp som motsvarar produkten
av de sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkomsterna i kommunen
enligt Skatteverkets beslut om slutlig skatt enligt 56 kap. 2 § skatteför-
farandelagen (2011:1244) i fråga om kommunal inkomstskatt (skatte-
underlaget) året före beskattningsåret, den skattesats som har beslutats för
beskattningsåret och de uppräkningsfaktorer enligt tredje stycket som har
fastställts senast i september året före beskattningsåret. En kommun har
också rätt att under visst år (avgiftsåret) av staten uppbära fastighetsavgifts-
medel med belopp som motsvarar vad kommunen haft rätt att uppbära i
sådana medel närmast föregående år med justering för skillnaden mellan de
sammanlagda fastighetsavgifterna i kommunen enligt Skatteverkets beslut
om slutlig skatt enligt 56 kap. 2 § skatteförfarandelagen året före avgiftsåret
och motsvarande summa andra året före avgiftsåret.

Senast i september varje år ska regeringen, eller den myndighet rege-

ringen bestämmer, fastställa två uppräkningsfaktorer som ska svara mot den
uppskattade procentuella förändringen av skatteunderlaget i riket. Den ena
ska avse förändringen mellan andra och första året före beskattningsåret.
Den andra ska avse förändringen mellan året före beskattningsåret och
beskattningsåret. Under år då riksdagsval hålls i september, får regeringen
dock ändra redan fastställda uppräkningsfaktorer. Detta ska ske senast en
vecka efter att regeringen avlämnat budgetpropositionen.

Innan Skatteverket betalar ut kommunalskattemedel och fastighetsavgifts-

medel till kommunerna ska avräkning och tillägg för bidrag göras enligt 19 §

5 Senaste lydelse 2003:679.

6 Senaste lydelse 2011:1300.

background image

3

SFS

2019:845

lagen (2004:773) om kommunalekonomisk utjämning och 6 § lagen
(2008:342) om utjämning av kostnader för stöd och service till vissa funk-
tionshindrade. Vidare ska avräkning göras enligt 62 kap. 10 § skatteför-
farandelagen. Det belopp som framkommer ska betalas ut med en tolftedel
per månad den tredje vardagen räknat från den 17 i månaden, varvid dag
som enligt 2 § lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid jämställs
med allmän helgdag inte ska medräknas. �r kommunens fordran inte
uträknad vid utbetalningstillfällena i månaderna januari och februari, ska
utbetalningarna dessa månader grundas på samma belopp som utbetalningen
i december månad det föregående året. När särskilda skäl föranleder det får
Skatteverket dock förordna att utbetalningen ska grundas på ett annat belopp.
Om något av de belopp som utbetalningen i månaderna januari, februari och
mars grundats på inte motsvarar en tolftedel av kommunens fordran, ska den
jämkning som föranleds av detta ske i fråga om utbetalningen i april eller,
om det är fråga om ett större belopp, fördelas på utbetalningarna i april, maj
och juni månader.

En slutavräkning av kommunalskattemedlen ska ske när besluten om

slutlig skatt enligt 56 kap. 2 § skatteförfarandelagen under året efter beskatt-
ningsåret har fattats. Därvid ska en kommun som inte ingår i en region
behandlas som om den även utgjorde en region. Produkten av skatteunder-
laget enligt besluten om slutlig skatt och den skattesats som har beslutats för
beskattningsåret utgör de slutliga kommunalskattemedlen. Om summan av
dessa överstiger summan av de preliminära kommunalskattemedlen enligt
andra stycket ska skillnaden betalas ut till kommunerna med ett enhetligt
belopp per invånare den 1 november året före beskattningsåret. I motsatt fall
ska skillnaden återbetalas av kommunerna med ett enhetligt belopp per
invånare den 1 november året före beskattningsåret. Utbetalning eller åter-
betalning ska göras i januari andra året efter beskattningsåret.

En slutavräkning av kommunens begravningsavgiftsmedel ska ske när

besluten om slutlig skatt enligt 56 kap. 2 § skatteförfarandelagen under året
efter beskattningsåret har fattats. Produkten av skatteunderlaget enligt beslu-
ten om slutlig skatt och den avgiftssats för begravningsavgiften som har
beslutats för beskattningsåret utgör de slutliga begravningsavgiftsmedlen.
Om dessa överstiger de preliminära begravningsavgiftsmedlen enligt andra
stycket ska skillnaden betalas ut till kommunen. I motsatt fall ska skillnaden
återbetalas av kommunen. Utbetalning eller återbetalning ska göras i januari
andra året efter beskattningsåret.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)