SFS 2019:846 Lag om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln

SFS2019-846.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 c § lagen (1966:314) om kontinen-
talsockeln ska ha följande lydelse.

4 c §2 Ett tillstånd får för sin giltighet göras beroende av att den som avser
att bedriva verksamheten ställer säkerhet för kostnaderna för att ta bort an-
läggningar och för andra åtgärder för återställning. Staten, kommuner, regio-
ner och kommunalförbund behöver inte ställa säkerhet.

Om det kan antas att den ställda säkerheten inte är tillräcklig, får beslut

fattas om ytterligare säkerhet.

I fråga om beskaffenheten av säkerheten gäller 2 kap. 25 § utsöknings-

balken. Säkerheten ska prövas av tillståndsmyndigheten och förvaras av
länsstyrelsen i det län där verksamheten bedrivs eller som närmaste del av
Sveriges sjöterritorium ligger i.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse 1998:819.

SFS

2019:846

Publicerad
den

3 december 2019