SFS 2019:848 Lag om ändring i väglagen (1971:948)

SFS2019-848.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i väglagen (1971:948)

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 76 § väglagen (1971:948)2 ska ha
följande lydelse.

76 §3 Trafikverket får överklaga länsstyrelsens beslut enligt denna lag.

Länsstyrelsen får överklaga sådana beslut av Trafikverket enligt denna lag

som berör länsstyrelsens verksamhetsområde.

Kommuner, regionala kollektivtrafikmyndigheter enligt lagen (2010:1065)

om kollektivtrafik och de regioner som avses i 7 kap. plan- och bygglagen
(2010:900) får överklaga Trafikverkets beslut.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Lagen omtryckt 1987:459.

3 Senaste lydelse 2018:1731.

SFS

2019:848

Publicerad
den

3 december 2019