SFS 2019:850 Lag om ändring i expropriationslagen (1972:719)

SFS2019-850.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i expropriationslagen (1972:719)

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 1 och 10�12 §§ och 7 kap. 7 §
expropriationslagen (1972:719) ska ha följande lydelse.

2 kap.
1 §
2 Expropriation får ske för att ge en kommun möjlighet att förfoga över
mark eller annat utrymme som med hänsyn till den framtida utvecklingen
krävs för tätbebyggelse eller därmed sammanhängande anordning.

Expropriation för ändamål som anges i första stycket får avse endast mark

eller annat utrymme inom kommunens eget område.

Inom tätbebyggt område får expropriation ske endast om
1. det med skäl kan antas att marken eller utrymmet inom överskådlig tid

kommer att beröras av byggnads- eller anläggningsåtgärd, som är av väsentlig
betydelse från allmän synpunkt, eller

2. det med hänsyn till intresset av att främja ett planmässigt byggnads-

skick eller av annan därmed jämförlig orsak är angeläget att kommunen får
rådighet över marken eller utrymmet.

Med motsvarande tillämpning av första�tredje styckena får expropriation

ske till förmån för regioner eller kommunalförbund, som handhar sådan
angelägenhet som första stycket avser att främja.

10 §3 �ven i annat fall än som avses i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 a, 7, 7 a, 8 eller 9 §
får expropriation ske för att tillgodose behov av utrymme för byggnad, lokal
eller annan anläggning för verksamhet som staten, en kommun, en region
eller ett kommunalförbund har att tillgodose eller som annars är av väsentlig
betydelse för riket eller orten eller för en viss befolkningsgrupp.

11 §4 Ska genom statens, en kommuns, en regions eller ett kommunal-
förbunds försorg inom ett visst område vidtas en byggnads- eller anläggnings-
åtgärd som kan föranleda expropriation enligt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 a, 7, 7 a, 8, 9
eller 10 § och kan med skäl antas att åtgärden medför ett väsentligt ökat
värde för en fastighet i områdets omedelbara närhet eller avsevärt ökar
möjligheterna att utnyttja en sådan fastighet, får fastigheten exproprieras av
den som vidtar åtgärden, om det med hänsyn till kostnaderna för åtgärden
och övriga omständigheter är skäligt. Det som sagts nu om fastighet
tillämpas också på särskild rätt till fastighet.

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse 2010:832.

3 Senaste lydelse 2010:832.

4 Senaste lydelse 2010:832.

SFS

2019:850

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:850

12 §5 Expropriationstillstånd ska inte meddelas, om ändamålet lämpligen
bör tillgodoses på annat sätt eller olägenheterna av expropriationen från
allmän och enskild synpunkt överväger de fördelar som kan vinnas genom
den.

Expropriation till förmån för någon annan än staten, en kommun, en

region eller ett kommunalförbund får ske endast om den exproprierande på
ett betryggande sätt kan svara för att den exproprierade egendomen används
för det avsedda ändamålet.

7 kap.
7 §
6 Har säkerhet som ska ställas enligt denna lag inte godkänts av den, till
vars förmån den ställs, prövas säkerheten av länsstyrelsen.

Borgen får godkännas av länsstyrelsen endast om borgensman svarar som

för egen skuld och, om två eller flera tecknat borgen, de svarar solidariskt.

Staten, kommuner, regioner och kommunalförbund behöver inte ställa

säkerhet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Erik Hällströmer
(Justitiedepartementet)

5 Senaste lydelse 2010:832.

6 Senaste lydelse 2010:832.