SFS 2019:851 Lag om ändring i lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.

SFS2019-851.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för

juridiska personer m.fl.

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (1974:174) om identitets-
beteckning för juridiska personer m.fl. ska ha följande lydelse.

1 §2 Identitetsbeteckning i numerisk form (organisationsnummer) ska fast-
ställas för

1. aktiebolag, europabolag och europakooperativ med säte i Sverige,

handelsbolag, ekonomisk förening, samfällighetsförening, ömsesidigt för-
säkringsbolag, ömsesidigt tjänstepensionsbolag, försäkringsförening och
tjänstepensionsförening,

2. erkänd arbetslöshetskassa och annan allmän inrättning som enligt lag

eller annan författning står under offentlig tillsyn,

3. kommun, region, kommunalförbund och annat organ för samverkan

mellan kommuner,

4. registrerat trossamfund och dess organisatoriska delar, och
5. stiftelse.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Roger Ghiselli
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse 2019:783.

SFS

2019:851

Publicerad
den

3 december 2019