SFS 2019:852 Lag om ändring i lagen (1975:689) om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare

SFS2019-852.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1975:689) om tystnadsplikt för vissa

tolkar och översättare

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (1975:689) om tystnads-
plikt för vissa tolkar och översättare ska ha följande lydelse.

1 §2 Denna lag tillämpas på tolkar och översättare som

1. anlitas av en myndighet eller ett annat organ som utövar verksamhet

för vars fullgörande staten eller en kommun svarar,

2. genomgått sådan prövning som föreskrivs av regeringen eller den

förvaltningsmyndighet som regeringen bestämmer, eller

3. yrkesmässigt anlitas vid överläggning mellan en misstänkt i ett brott-

mål och hans eller hennes försvarare eller i övrigt vid förberedande av en
misstänkts försvar.

Med kommuner enligt första stycket 1 likställs regioner och kommunal-

förbund.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

�&SA LINDHAGEN

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse 2013:664.

SFS

2019:852

Publicerad
den

3 december 2019