SFS 2019:853 Lag om ändring i lagen (1978:160) om vissa rörledningar

SFS2019-853.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1978:160) om vissa rörledningar

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 a § lagen (1978:160) om vissa rör-
ledningar ska ha följande lydelse.

6 a §2 En koncession får för sin giltighet göras beroende av att säkerhet
ställs för att den som innehar koncessionen ska fullgöra skyldigheten enligt
16 § att ta bort ledningen och vidta andra åtgärder för återställning. Staten,
kommuner, regioner och kommunalförbund behöver inte ställa säkerhet.

Om det kan antas att den ställda säkerheten inte är tillräcklig, får reger-

ingen eller den myndighet som regeringen bestämmer besluta om ytterligare
säkerhet.

I fråga om beskaffenheten av säkerheten gäller 2 kap. 25 § utsöknings-

balken. Säkerheten ska prövas av regeringen eller den myndighet som reger-
ingen bestämmer och förvaras av länsstyrelsen i det län där verksamheten
bedrivs.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Magnus Corell
(Infrastrukturdepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse 1998:826.

SFS

2019:853

Publicerad
den

3 december 2019