SFS 2019:854 Lag om ändring i förfogandelagen (1978:262)

SFS2019-854.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i förfogandelagen (1978:262)

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 7 § förfogandelagen (1978:262) ska
ha följande lydelse.

7 §2 Beslut om förfogande fattas av regeringen eller, efter regeringens
bemyndigande, kommuner, regioner eller statliga myndigheter. Förfogande
över egendom ska riktas mot en bestämd ägare eller innehavare av egen-
domen. I fall som avses i 1 § eller 2 § första stycket 1 eller 2 får dock reger-
ingen föreskriva om förfogande som avser alla eller en viss krets av ägare
och innehavare av egendom av det slag som förfogandet gäller.

Dispositionsförbud och förlängning av tiden för sådant förbud beslutas av

den myndighet som har rätt att besluta om förfogandet.

Om förfogande görs för någon annans räkning än statens, gäller vad som

i denna lag sägs om staten i tillämpliga delar den för vars räkning förfogan-
det sker.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Maria Diamant
(Försvarsdepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse 1994:1724.

SFS

2019:854

Publicerad
den

3 december 2019