SFS 2019:856 Lag om ändring i lagen (1980:578) om ordningsvakter

SFS2019-856.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1980:578) om ordningsvakter

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 b § lagen (1980:578) om ordnings-
vakter ska ha följande lydelse.

2 b §2 Ordningsvakter får förordnas att tjänstgöra vid säkerhetskontroll
enligt lagen (2010:294) om säkerhetskontroll vid offentliga sammanträden i
kommuner och regioner och enligt lagen (2018:1974) om säkerhetskontroll
vid Sametingets offentliga sammanträden.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Jenny Ferm
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse 2018:1975.

SFS

2019:856

Publicerad
den

3 december 2019