SFS 2019:857 Lag om ändring i lagen (1981:324) om medborgarvittnen

SFS2019-857.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1981:324) om medborgarvittnen

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 § lagen (1981:324) om medborgar-
vittnen ska ha följande lydelse.

2 § Medborgarvittnen väljs av kommunfullmäktige till det antal och för
den tid som fullmäktige bestämmer.

Valet ska vara proportionellt, om det begärs av minst så många ledamöter

som motsvarar den kvot som erhålls om antalet närvarande ledamöter delas
med det antal personer som valet avser, ökat med 1. Om kvoten är ett brutet
tal, ska den avrundas till närmast högre hela tal. Bestämmelser om för-
farandet vid sådant proportionellt val finns i lagen (1992:339) om propor-
tionellt valsätt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Ida Wettervik
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

SFS

2019:857

Publicerad
den

3 december 2019