SFS 2019:858 Lag om ändring i lagen (1981:1310) om offentliga funktionärers rätt till gottgörelse för rättegångskostnad i vissa mål m.m.

SFS2019-858.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1981:1310) om offentliga

funktionärers rätt till gottgörelse för rättegångskostnad i

vissa mål m.m.

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (1981:1310) om offentliga
funktionärers rätt till gottgörelse för rättegångskostnad i vissa mål m.m. ska
ha följande lydelse.

1 §2 Med offentliga funktionärer avses i denna lag

1. arbetstagare hos staten,
2. arbetstagare hos kommuner, regioner, kommunalförbund, församlingar

eller kyrkliga samfälligheter,

3. arbetstagare hos andra arbetsgivare, om anställningen är statligt reglerad,
4. ledamöter av sådana styrelser, verk, nämnder, kommittéer eller andra

myndigheter som hör till staten eller till någon kommun eller region eller
andra organ som avses i 2 eller 3,

5. de som utövar uppdrag åt staten eller åt en kommun eller annat organ

som avses i 2, om de har valts till uppdraget eller inte har rätt att undandra
sig detta eller annars om uppdraget är reglerat i författning,

6. krigsmän och andra som fullgör lagstadgad tjänsteplikt,
7. de som utövar myndighet utan att ha sådan anställning eller sådant

uppdrag som anges i 1�5 och utan att fullgöra sådan tjänsteplikt som nämns
i 6.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Anneli Skoglund
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse 2004:810.

SFS

2019:858

Publicerad
den

3 december 2019