SFS 2019:859 Lag om ändring i lagen (1982:1004) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen

SFS2019-859.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1982:1004) om skyldighet för

näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att

delta i totalförsvarsplaneringen

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (1982:1004) om skyldighet
för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalför-
svarsplaneringen ska ha följande lydelse.

1 §2 �gare eller innehavare av industriella anläggningar, andra närings-
idkare samt sådana arbetsgivarorganisationer och arbetstagarorganisationer
som avses i 6 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, är skyl-
diga att på begäran av den myndighet som regeringen bestämmer (total-
försvarsmyndighet), delta i totalförsvarsplaneringen enligt bestämmelserna
i denna lag.

Lagen gäller varken statliga eller kommunala myndigheter och inte heller

den som i stället omfattas av särskilda föreskrifter för totalförsvaret.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

EVA NORDMARK

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse 1994:1725.

SFS

2019:859

Publicerad
den

3 december 2019