SFS 2019:860 Lag om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

SFS2019-860.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5�10, 13, 15 a och 15 b §§ och rubri-
kerna närmast före 5 § tandvårdslagen (1985:125) ska ha följande lydelse.

Tandvård som bedrivs av regioner
Regionens ansvar
5 §2 Varje region ska erbjuda en god tandvård åt dem som är bosatta inom
regionen. Detsamma gäller dem som har skyddad folkbokföring enligt 16 §
folkbokföringslagen (1991:481) och stadigvarande vistas inom regionen.
�ven i övrigt ska regionen verka för en god tandhälsa hos befolkningen.
Tandvård som regionen själv bedriver benämns i denna lag folktandvård.

Vad som i denna lag sägs om regioner gäller också kommuner som inte

ingår i en region.

En region får sluta avtal med någon annan om att utföra de uppgifter som

regionen och dess folktandvård ansvarar för enligt denna lag. Uppgifter som
innefattar myndighetsutövning får dock inte med stöd av denna bestämmelse
överlämnas till en juridisk person eller en enskild individ.

5 a §3 Regionen ska även erbjuda en god tandvård åt dem som, utan att
vara bosatta i Sverige, har rätt till vårdförmåner i Sverige vid sjukdom enligt
vad som följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghets-
systemen. Detsamma ska gälla för den som avses i 5 kap. 7 § första stycket
socialförsäkringsbalken och som omfattas av nämnda förordning. Tand-
vården ska i dessa fall erbjudas av den region inom vars område personen är
förvärvsverksam eller, när det gäller en person som är arbetslös, den region
inom vars område denne är registrerad som arbetssökande. I den utsträck-
ning familjemedlemmar till dessa personer har rätt till vårdförmåner i
Sverige vid sjukdom, enligt vad som följer av den nämna förordningen, ska
familjemedlemmarna erbjudas tandvård av samma region. Om familjemed-
lemmarna är bosatta i Sverige gäller dock 5 §.

6 §4 Om någon som vistas i regionen utan att vara bosatt där behöver
omedelbar tandvård, ska regionen erbjuda sådan tandvård.

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse 2018:685.

3 Senaste lydelse 2010:1315.

4 Senaste lydelse 2013:409.

SFS

2019:860

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:860

Särskilda bestämmelser om tandvård finns i lagen (2008:344) om hälso-

och sjukvård åt asylsökande m.fl. och lagen (2013:407) om hälso- och
sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd.

7 §5 Folktandvården ska svara för

1. regelbunden och fullständig tandvård för personer till och med det år

då de fyller 23 år,

2. specialisttandvård för personer från och med det år då de fyller 24 år,

och

3. övrig tandvård för personer från och med det år då de fyller 24 år i den

omfattning som regionen bedömer lämplig.

8 §6 Regionen ska planera tandvården med utgångspunkt i befolkningens
behov av tandvård. Regionen ska se till att det finns tillräckliga resurser för
patienter med särskilda behov av tandvårdsinsatser och att patientgrupper
med behov av särskilt stöd erbjuds tandvård.

Planeringen ska avse även den tandvård som erbjuds av annan än

regionen.

8 a §7 Vid tillämpningen av 8 § ska regionen särskilt se till att uppsökande
verksamhet bedrivs bland dem som

1. omfattas av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktions-

hindrade, eller

2. har ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser och

som

a) omfattas av en kommuns ansvar för hälso- och sjukvård enligt 12 kap.

1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30),

b) får hälso- och sjukvård i hemmet (hemsjukvård), eller
c) är bosatta i egen bostad och har motsvarande behov av vård eller om-

sorg som personer som omfattas av 2 a eller 2 b ovan.

Regionen ska också se till att nödvändig tandvård erbjuds patienter som

avses i första stycket.

Regionen ska vidare se till att tandvård kan erbjudas
1. dem som har behov av särskilda tandvårdsinsatser som ett led i en sjuk-

domsbehandling under en begränsad tid, och

2. dem som har stora behov av tandvård på grund av en långvarig sjukdom

eller funktionsnedsättning.

9 § I planeringen och utvecklingen av tandvården ska regionen samverka
med samhällsorgan, organisationer och enskilda.

10 § Regionerna ska samverka i tandvårdsfrågor som berör flera regioner.

13 §8 I regionerna ska det finnas möjlighet till anställning för tandläkares
specialiseringstjänstgöring enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) i en om-
fattning som motsvarar det planerade framtida behovet av tandläkare med
specialistkompetens i klinisk verksamhet.

5 Senaste lydelse 2016:1301.

6 Senaste lydelse 1998:554.

7 Senaste lydelse 2017:34.

8 Senaste lydelse 2013:1143.

background image

3

SFS

2019:860

15 a §9 Tandvård som avses i 7 § 1 ska vara avgiftsfri för patienten. Upp-
kommer kostnader med anledning av att patienten uteblivit från avtalat tand-
vårdsbesök, får avgift tas ut av patienten enligt grunder som regionen bestäm-
mer. Regionen får också ta ut avgift, om patienten på begäran ges tandvård
som inte är nödvändig för att uppnå ett från odontologisk synpunkt funktio-
nellt och utseendemässigt godtagbart resultat.

Avgiften tas ut av patientens förmyndare om patienten är under 18 år när
1. vården ges, eller
2. patienten uteblir från ett avtalat besök.
Om det finns flera förmyndare svarar de solidariskt för avgiften.
Om det finns särskilda skäl får avgiften tas ut av den underårige.
Av patienter som får tandvård som avses i 7 § 2 och 3 får regionen ta ut

vårdavgifter enligt grunder som regionfullmäktige bestämmer, om inte
något annat är särskilt föreskrivet.

Vid tandvård som avses i 8 a § samt vid undersökning för och utförande

av oralkirurgisk behandling som kräver ett sjukhus tekniska och medicinska
resurser gäller bestämmelserna om avgifter i den öppna vården enligt hälso-
och sjukvårdslagen (2017:30).

Patienten ska ha rätt att välja om sådan tandbehandling som avses i 8 a §

ska utföras av folktandvården eller av en enskild näringsidkare, ett bolag
eller en annan juridisk person vars vård kan berättiga till ersättning enligt
lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd.

15 b §10 För tandvård enligt 8 a § andra och tredje styckena lämnar regio-
nen ersättning till vårdgivaren med belopp som motsvarar folktandvårdens
priser för tandvård om inte regionen kommer överens med vårdgivaren om
något annat. Den patientavgift som patienten betalat ska räknas av från
ersättningen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

9 Senaste lydelse 2017:34.

10 Senaste lydelse 2003:1209.