SFS 2019:861 Lag om ändring i sparbankslagen (1987:619)

SFS2019-861.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i sparbankslagen (1987:619)

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 kap. 2 och 3 §§ och 8 kap. 4 § spar-
bankslagen (1987:619)2 ska ha följande lydelse.

4 kap.
2 §
3 En huvudman får inte vara

1. underårig eller i konkurs,
2. bosatt utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte

Finansinspektionen på grund av särskilda förhållanden medger det,

3. anställd i sparbanken, om inte reglementet uttryckligen medger detta,

eller

4. huvudman, styrelseledamot eller anställd i annan sparbank.
En huvudman får inte ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.
En huvudman som utses av kommunfullmäktige eller regionfullmäktige

enligt 3 § får inte heller vara anställd eller styrelseledamot i något annat
bankaktiebolag än Swedbank AB (publ) eller i en medlemsbank.

3 §4 Av antalet huvudmän ska hälften, i enlighet med närmare föreskrifter
i reglementet, väljas av kommunfullmäktige eller regionfullmäktige inom
sparbankens verksamhetsområde. �&terstoden utses av huvudmännen själva
bland insättarna i sparbanken. Kravet på att dessa huvudmän ska vara
insättare gäller dock inte vid huvudmannaval i samband med sparbankens
bildande. En huvudman som står i tur att avgå får inte delta i valet för
besättande av hans eller hennes egen plats.

Ska flera korporationer förrätta val av huvudmän ska, om inte särskilda

skäl föranleder något annat, fördelningen av antalet mandat mellan dem ske
efter det invånarantal som de företräder.

Bestämmelserna i 2 § lagen (1992:339) om proportionellt valsätt ska

tillämpas också på kommunfullmäktiges och regionfullmäktiges val av
huvudmän.

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Lagen omtryckt 1996:1005.

3 Senaste lydelse 2011:456.

4 Senaste lydelse 2004:304.

SFS

2019:861

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:861

8 kap.
4 §
I en sådan stiftelse som avses i 1 § andra stycket får förutom styrelsen
finnas huvudmän till det antal och med de uppgifter som framgår av stiftelse-
förordnandet. Bestämmelserna i 4 kap. 3 § om kommunfullmäktiges och
regionfullmäktiges val av huvudmän i sparbanker gäller också huvudmän i
en sådan stiftelse.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)