SFS 2019:862 Lag om ändring i konkurslagen (1987:672)

SFS2019-862.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i konkurslagen (1987:672)

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 11 kap. 11 § konkurslagen (1987:672)
ska ha följande lydelse.

11 kap.
11 §
Säkerhet enligt 10 § ska bestå av pant eller borgen. Borgen ska ställas
såsom för egen skuld och, om den ingås av två eller flera personer gemen-
samt, vara solidarisk.

Om en bank eller något annat jämförbart kreditinstitut ska ställa säkerhet,

får förvaltaren godta en utfästelse av institutet att infria den förpliktelse som
säkerheten ska avse.

Staten, kommuner, regioner och kommunalförbund behöver inte ställa

säkerhet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Erik Tiberg
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

SFS

2019:862

Publicerad
den

3 december 2019