SFS 2019:863 Lag om ändring i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.

SFS2019-863.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1988:97) om förfarandet hos

kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och

domstolarna under krig eller krigsfara m.m.

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 och 7 §§ lagen (1988:97) om för-
farandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna
under krig eller krigsfara m.m. ska ha följande lydelse.

5 §2 I denna lag avses med

� fullmäktige: kommunfullmäktige, regionfullmäktige och förbundsfull-

mäktige i kommunalförbund,

� styrelse: kommunstyrelse, regionstyrelse och förbundsstyrelse i kom-

munalförbund med förbundsfullmäktige.

7 §3 Styrelsen får i ett ärende som inte kan anstå besluta i stället för full-
mäktige. Styrelsen får dock inte besluta i ett ärende som rör

1. val av ledamöter och ersättare i styrelsen eller någon annan nämnd eller

av revisorer,

2. ansvarsfrihet för styrelsens eller en annan nämnds ledamöter eller åt-

gärd för att bevara kommunens, regionens eller kommunalförbundets rätt.

Beslut som har fattats med stöd av första stycket ska anmälas till full-

mäktige vid nästa sammanträde.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse 1999:941.

3 Senaste lydelse 2006:371.

SFS

2019:863

Publicerad
den

3 december 2019