SFS 2019:864 Lag om ändring i kulturmiljölagen (1988:950)

SFS2019-864.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i kulturmiljölagen (1988:950)

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 kap. 11 § kulturmiljölagen
(1988:950)2 ska ha följande lydelse.

5 kap.
11 §
3 �ven om ett föremål är av stor betydelse för kulturarvet ska tillstånd
till utförsel ges om

1. ägaren flyttar från Sverige för att bosätta sig i ett annat land,
2. föremålet genom arv, testamente eller bodelning har förvärvats av en

enskild person som är bosatt i ett annat land,

3. föremålet förs ut ur landet av en offentlig institution här i landet eller

en institution som får bidrag av stat, kommun eller region och det ska föras
tillbaka till Sverige,

4. föremålet förs ut av en enskild person för att användas i samband med

offentlig kulturverksamhet och det ska föras tillbaka till Sverige, eller

5. föremålet tillfälligt är i landet.
�ven om ett föremål är av stor betydelse för kulturarvet får tillstånd till

utförsel ges om föremålet har förvärvats av en institution i utlandet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

AMANDA LIND

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Lagen omtryckt 2002:620.

Senaste lydelse av lagens rubrik 2013:548.

3 Senaste lydelse 2017:562.

SFS

2019:864

Publicerad
den

3 december 2019