SFS 2019:866 Lag om ändring i arkivlagen (1990:782)

SFS2019-866.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i arkivlagen (1990:782)

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 8 och 14�16 §§ arkivlagen (1990:782)
ska ha följande lydelse.

8 §2 Regeringen bestämmer vilken arkivmyndighet som ska finnas för till-
synen över de statliga myndigheterna. Tillsynen över att sådana organ som
avses i 2 § fullgör sina skyldigheter enligt 3�6 §§ ska skötas av den statliga
arkivmyndigheten.

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet i kommunen och regionstyrelsen i

regionen, om inte kommunfullmäktige eller regionfullmäktige har utsett
någon annan nämnd eller styrelse till arkivmyndighet.

Den kommunala arkivmyndigheten ska se till att sådana juridiska

personer som avses i 2 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
fullgör sina skyldigheter enligt 3�6 §§ denna lag. I de fall flera kommuner
eller flera regioner bestämmer tillsammans i ett sådant företag fullgörs upp-
giften av arkivmyndigheten i den kommun eller region som kommunerna
eller regionerna kommer överens om.

Tillsynen över att sådana enskilda organ som avses i 1 § tredje stycket 1

fullgör sina skyldigheter enligt 3�6 §§ ska skötas av den statliga arkiv-
myndigheten i de fall det enskilda organet förvarar ett statligt arkiv och av
de kommunala arkivmyndigheterna i de fall det enskilda organet förvarar ett
kommunalt arkiv.

Den statliga arkivmyndigheten ska också sköta tillsynen över att Svenska

kyrkan och dess organisatoriska delar fullgör sina skyldigheter enligt 3�6 §§
avseende handlingar som förvaras med stöd av lagen (1999:288) om över-
lämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess
organisatoriska delar för förvaring, m.m.

14 §3 Om en kommunal myndighet har upphört och dess verksamhet inte
har förts över till en annan kommunal myndighet, ska myndighetens arkiv
överlämnas till arkivmyndigheten inom tre månader såvida inte kommun-
fullmäktige eller regionfullmäktige har beslutat något annat.

I lagen (2015:602) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring

finns bestämmelser om förvaring av kommunala myndigheters arkiv hos
enskilda organ i vissa fall.

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse 2010:1999.

3 Senaste lydelse 2015:604.

SFS

2019:866

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:866

15 §4 Utöver vad som följer av bestämmelserna i 9, 10 och 14 §§ får en
kommunal myndighet avhända sig allmänna handlingar endast genom sådant
återlämnande eller överlämnande som sker med stöd av

1. lag, eller
2. särskilt beslut av kommunfullmäktige eller regionfullmäktige.
Första stycket gäller inte handlingar som en myndighet har fått som lån.

16 §5 Kommunfullmäktige eller regionfullmäktige får meddela före-
skrifter om arkivvården inom kommunen, i den utsträckning något annat inte
är särskilt föreskrivet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

AMANDA LIND

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)

4 Senaste lydelse 1993:1296.

5 Senaste lydelse 1993:1296.