SFS 2019:867 Lag om ändring i begravningslagen (1990:1144)

SFS2019-867.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i begravningslagen (1990:1144)

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 8 kap. 3 och 4 §§ begravningslagen
(1990:1144) ska ha följande lydelse.

8 kap.
3 §
2 En församling som är huvudman för begravningsverksamheten ska
vidta de beredskapsförberedelser som behövs för denna verksamhet under
höjd beredskap.

Bestämmelser om vilket ansvar kommuner i detta sammanhang har inom

det civila försvaret finns i lagen (2006:544) om kommuners och regioners
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

4 §3 Skyldigheten att lämna upplysningar m.m. enligt 6 kap. 1 § andra
stycket och 2 § lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap gäller för
huvudman och annan församling som innehar en eller flera allmänna
begravningsplatser.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

AMANDA LIND

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse 2006:633.

3 Senaste lydelse 2006:633.

SFS

2019:867

Publicerad
den

3 december 2019