SFS 2019:868 Lag om ändring i lagen (1990:1402) om övertagande av vissa sjukhem och andra vårdinrättningar

SFS2019-868.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1990:1402) om övertagande av vissa

sjukhem och andra vårdinrättningar

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 § lagen (1990:1402) om över-
tagande av vissa sjukhem och andra vårdinrättningar ska ha följande lydelse.

2 § En kommun får den 1 januari 1992 eller senare även överta ansvaret
för och driften av en annan vårdinrättning för långtidssjukvård än som avses
i 1 §, om regionen och kommunen kommer överens om det.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

SFS

2019:868

Publicerad
den

3 december 2019