SFS 2019:869 Lag om ändring i minerallagen (1991:45)

SFS2019-869.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i minerallagen (1991:45)

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 17 kap. 2 § minerallagen (1991:45)
ska ha följande lydelse.

17 kap.
2 §
2 Om säkerhet som ska ställas enligt denna lag inte har godkänts av den
till vars förmån den ställs, ska säkerheten prövas av länsstyrelsen.

Borgen får godkännas av länsstyrelsen endast om borgensmannen svarar

som för egen skuld och, om flera har tecknat borgen, de svarar solidariskt.

Staten, kommuner, regioner och kommunalförbund behöver inte ställa

säkerhet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse 2005:161.

SFS

2019:869

Publicerad
den

3 december 2019