SFS 2019:871 Lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)

SFS2019-871.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 10 § folkbokföringslagen (1991:481)
ska ha följande lydelse.

10 §2 En vistelse anses inte leda till ändrad bosättning om den föranleds
enbart av uppdrag som riksdagsledamot, statsråd eller heltidsarvoderad
förtroendevald i region.

En vistelse på viss fastighet som inte enbart föranleds av förhållande som

avses i första stycket anses inte heller leda till ändrad bosättning om
personen har anknytning till en annan fastighet genom att disponera en
bostad där.

En person som regelmässigt tillbringar dygnsvilan endast på en fastighet

där han eller hon med tillämpning av första eller andra stycket inte ska anses
bosatt, anses bosatt på den fastighet som han eller hon med hänsyn till
omständigheterna i övrigt kan anses ha sin starkaste anknytning till.

Sammanlever en person som omfattas av första eller andra stycket med

sin familj på en fastighet där han eller hon enligt 7 § skulle anses vara bosatt,
får Skatteverket på ansökan besluta att han eller hon ska folkbokföras på den
fastigheten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Roger Ghiselli
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse 2013:380.

SFS

2019:871

Publicerad
den

3 december 2019