SFS 2019:872 Lag om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

SFS2019-872.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt

för utomlands bosatta

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 och 6 §§ lagen (1991:586) om
särskild inkomstskatt för utomlands bosatta ska ha följande lydelse.

5 §2 Skattepliktig inkomst enligt denna lag är:

1. avlöning eller därmed jämförlig förmån, som utgått av anställning eller

uppdrag hos svenska staten, svensk kommun eller svensk region;

2. avlöning eller därmed jämförlig förmån, som utgått av annan anställ-

ning eller annat uppdrag än hos svenska staten, svensk kommun eller svensk
region, i den mån inkomsten förvärvats genom verksamhet här i riket;

3. arvode och liknande ersättning som uppburits av någon i egenskap av

ledamot eller suppleant i styrelse eller annat liknande organ i svenskt
aktiebolag eller annan svensk juridisk person, oavsett var verksamheten
utövats;

4. ersättning i form av pension, med undantag av barnpension, sjuk-

ersättning och aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken till den del
det totala beloppet av uppburna ersättningar för varje kalendermånad
överstiger en tolftedel av 0,77 prisbasbelopp, samt annan ersättning enligt
samma balk;

5. pension på grund av anställning eller uppdrag hos svenska staten,

svensk kommun eller svensk region;

6. belopp, som utgår på grund av annan pensionsförsäkring än tjänste-

pensionsförsäkring, om försäkringen meddelats i här i riket bedriven
försäkringsrörelse samt belopp som utbetalas från pensionssparkonto fört av
ett svenskt pensionssparinstitut eller av ett utländskt instituts filial i Sverige
enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande samt avskattning
av en sådan försäkring eller ett sådant pensionssparkonto;

6 a. belopp, som utgår på grund av annan pensionsförsäkring än tjänste-

pensionsförsäkring samt avskattning av sådan annan försäkring, om
försäkringen meddelats i en utländsk försäkringsrörelse i den utsträckning
den skattskyldige vid den årliga beskattningen fått avdrag för premier eller
om premierna inte räknats som inkomst för den försäkrade enligt
inkomstskattelagen (1999:1229);

7. pension på grund av tjänstepensionsförsäkring eller avtal om tjänste-

pension som är jämförbart med försäkring inklusive avskattning av sådan
försäkring eller sådant avtal, samt annan pension eller förmån, om förmånen

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse 2012:833.

SFS

2019:872

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:872

utgår på grund av förutvarande tjänst och den tidigare verksamheten huvud-
sakligen utövats i Sverige;

8. ersättning enligt lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring eller annan

författning, som utgått till någon vid sjukdom eller olycksfall i arbete eller
på grund av militärtjänstgöring;

9. dagpenning från arbetslöshetskassa enligt lagen (1997:238) om arbets-

löshetsförsäkring;

10. annan härifrån uppburen, genom verksamhet här i riket förvärvad

inkomst av tjänst;

11. återfört avdrag för egenavgifter enligt socialavgiftslagen (2000:980),

arbetsgivaravgifter och egenavgifter som satts ned genom ändrad debitering,
i den utsträckning avdrag har medgetts för avgifterna samt avgifter som
avses i 62 kap. 6 § inkomstskattelagen och som satts ned genom ändrad
debitering, i den utsträckning avdrag har medgetts för avgifterna och dessa
inte hänför sig till näringsverksamhet;

12. sjöinkomst som avses i 64 kap. 3 och 4 §§ inkomstskattelagen i den

utsträckning inkomsten förvärvats genom verksamhet på

� ett handelsfartyg som ska anses som svenskt enligt sjölagen

(1994:1009), utom i de fall fartyget hyrs ut i huvudsak obemannat till en
utländsk redare och sjömannen inte är anställd hos fartygets ägare eller hos
en arbetsgivare som ägaren anlitar, eller

� ett utländskt handelsfartyg som en svensk redare hyr i huvudsak

obemannat, om sjömannen är anställd hos redaren eller hos arbetsgivare som
redaren anlitar.

Som inkomst enligt första stycket 1�3 och 12 anses också förskott på

sådan inkomst.

Verksamhet på grund av anställning eller uppdrag i svenskt företag eller

vid ett utländskt företags fasta driftställe i Sverige anses utövad här i riket
även om den enskilde inom ramen för verksamheten

� gör tjänsteresor utomlands, eller
� utför arbete utomlands i sin bostad under förutsättning att tiden för

arbetet där uppgår till högst hälften av den enskildes totala arbetstid i
verksamheten under varje tremånadersperiod.

Skattepliktig inkomst enligt denna lag är dock endast sådan inkomst som

skulle ha beskattats hos en obegränsat skattskyldig enligt inkomst-
skattelagen.

6 §3 Från skatteplikt enligt denna lag undantas utomlands bosatt person
för:

1. avlöning eller annan därmed jämförlig förmån, som utgått av annan

anställning eller annat uppdrag än hos svenska staten, svensk kommun eller
svensk region, om

a) mottagaren av inkomsten vistas här i riket, under tidrymd eller tid-

rymder, som sammanlagt inte överstiger 183 dagar under en tolvmånaders-
period, och

b) ersättningen betalas av arbetsgivare, som inte har hemvist här i riket

eller på dennes vägnar, samt

c) ersättningen inte belastar fast driftställe, som arbetsgivaren har här i

riket;

2. ersättning som vid tillfällig anställning i Sverige betalats av arbets-

givare för kostnad

3 Senaste lydelse 2009:1062.

background image

3

SFS

2019:872

a) för resa till respektive från Sverige vid anställningens början respektive

slut och

b) för logi för den tid under vilken arbetet utförts i Sverige;
3. ersättning som sådan person i sin egenskap av ledamot eller suppleant

i styrelse eller annat liknande organ i svenskt aktiebolag eller annan svensk
juridisk person uppburit i samband med förrättning och som betalats av
bolaget eller den juridiska personen för kostnad

a) för resa till respektive från förrättningen och
b) för logi i samband med förrättningen;
4. sådan inkomst för vilken skatt enligt lagen (1991:591) om särskild

inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. ska betalas och sådan
inkomst som ska beskattas enligt 3 kap. 18 § första stycket 2 inkomstskatte-
lagen (1999:1229);

5. avlöning eller därmed jämförlig förmån eller pension, som utgått på

grund av anställning eller uppdrag hos svenska staten, om mottagaren är
medborgare i anställningslandet och anställts av svensk utlandsmyndighet
eller utomlands för fältprojekt för bilateral biståndsverksamhet (lokal-
anställd);

6. inkomst som är undantagen från beskattning på grund av bestämmelse

i dubbelbeskattningsavtal.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Johanna Mihaic
(Finansdepartementet)