SFS 2019:873 Lag om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)

SFS2019-873.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Er

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 4 §, 6 kap. 3 § och 7 kap. 10
och 19 §§ bostadsrättslagen (1991:614) ska ha följande lydelse.

2 kap.
4 §
2 En juridisk person som har förvärvat bostadsrätt till en bostads-
lägenhet, som inte är avsedd för fritidsändamål, får vägras inträde i
föreningen även om de i 3 § angivna förutsättningarna för medlemskap är
uppfyllda.

En kommun eller en region som har förvärvat bostadsrätt till en bostads-

lägenhet får inte vägras inträde i föreningen.

6 kap.
3 §
3 En juridisk person som är medlem i en bostadsrättsförening får inte
utan samtycke av föreningens styrelse genom överlåtelse förvärva bostads-
rätt till en bostadslägenhet som inte är avsedd för fritidsändamål.

Samtycke behövs dock inte vid
1. förvärv vid exekutiv försäljning eller tvångsförsäljning enligt 8 kap.,

om den juridiska personen hade panträtt i bostadsrätten, eller

2. förvärv som görs av en kommun eller en region.

7 kap.
10 §
4 En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand till någon
annan för självständigt brukande endast om styrelsen ger sitt samtycke.
Detta gäller även i de fall som avses i 6 § andra stycket.

Samtycke behövs dock inte
1. om en bostadsrätt har förvärvats vid exekutiv försäljning eller tvångs-

försäljning enligt 8 kap. av en juridisk person som hade panträtt i bostads-
rätten och som inte har antagits till medlem i föreningen, eller

2. om lägenheten är avsedd för permanentboende och bostadsrätten till

lägenheten innehas av en kommun eller en region.

Styrelsen ska genast underrättas om en upplåtelse enligt andra stycket.

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse 1992:505.

3 Senaste lydelse 1995:1464.

4 Senaste lydelse 2003:31.

SFS

2019:873

Publicerad
den

23 december 2019

background image

2

SFS

2019:873

19 §5 Nyttjanderätten är inte förverkad om det som ligger bostadsrätts-
havaren till last är av ringa betydelse. Vid bedömningen ska det särskilt
beaktas om det som ligger bostadsrättshavaren till last har sin grund i att en
närstående eller tidigare närstående har utsatt bostadsrättshavaren eller
någon i bostadsrättshavarens hushåll för brott.

Nyttjanderätten till en bostadslägenhet är inte förverkad på grund av att

en skyldighet som avses i 18 § 7 inte fullgörs, om bostadsrättshavaren är en
kommun eller en region och skyldigheten inte kan fullgöras av en kommun
eller en region.

En skyldighet för bostadsrättshavaren att inneha anställning i ett visst

företag eller någon liknande skyldighet får inte läggas till grund för
förverkande.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Erik Hällströmer
(Justitiedepartementet)

5 Senaste lydelse 2014:334.